Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-5 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Φύλο και μετανάστευση
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΟΧΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Ναι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fpk-5/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αναπτύξουν κριτικά την ανθρωπολογική οπτική πάνω σε ζητήματα συγκρότησης των κατηγοριών του φύλου, της μετανάστευσης και της μεταξύ τους συνάρθρωσης. Διερευνώντας την ευρύτερη έννοια της κινητικότητας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον αναμένεται να εμβαθύνουν στην έννοια της μετανάστευσης και στο συγκροτησιακό ρόλο που παίζει το φύλο στην κατασκευή της.
  Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες αναμένεται:
  o Να διακρίνουν τις έννοιες της κινητικότητας, της μετανάστευσης, της προσφυγιάς.
  o Να διακρίνουν τις έννοιες του έθνους, του εθνικισμού, της «φυλής» και του ρατσισμού και να εντοπίζουν τον συγκροτησιακό ρόλο της κινητικότητας και της μετανάστευσης σε αυτές.
  o Να αναγνωρίζουν την πολλαπλότητα των εθνο-τοπικών πλαισίων που εμπλέκονται στη συγκρότηση των παραπάνω εννοιών και τις πολιτισμικά ορισμένες νοηματοδοτήσεις τους με έμφαση σε εκείνες που διαπλέκονται με το φύλο.
  o Να εντοπίζουν το πώς η παγκοσμιοποίηση συμμετέχει στη συγκρότηση νέων μορφών κινητικότητας και μετανάστευσης γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.
  o Να συλλέγουν πρωτογενές υλικό που αφορά σε μεταναστευτικές ομάδες και να λαμβάνουν υπόψιν τις ηθικές, έμφυλες και πολιτικές διαστάσεις των μεθόδων συλλογής υλικού.
  o Να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται και να αναλύουν πρωτογενή δεδομένα που αφορούν μεταναστευτικές κινήσεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα φύλου.

  Γενικές Ικανότητες: 
  Το μάθημα αποσκοπεί στην:
  – Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  – Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  – Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής υπευθυνότητας σε ζητήματα μεταναστευτικών ομάδων και φύλου και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα
  – Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
  – Εξάσκηση στην ομαδική εργασία και την αυτόνομη εργασία
  – Απόκτηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το μάθημα επικεντρώνεται μέσα από μια ανθρωπολογική οπτική στη συνάρθρωση του φύλου με πρακτικές και ιδέες περί κινητικότητας, και ιδιαίτερα τη μετανάστευση. Διερευνά πώς ζητήματα φύλου συμμετέχουν στην κατασκευή της κατηγορίας της «μετανάστευσης» και των «μεταναστών/τριών» ως παθητικών ή δρώντων υποκειμένων και εστιάζει σε θέματα ρατσισμού, εθνικισμού και σε διαδικασίες φυλετικοποίησης στις οποίες το φύλο παίζει συγκροτησιακό ρόλο. Τα παραπάνω προσεγγίζονται μέσα από παραδείγματα διασπορικών (και δευτερευόντως προσφυγικών) ομάδων με έμφαση στη διαμεταναστευτική μορφή που αυτές λαμβάνουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η θρησκεία, η οικογένεια, η πολιτική και η σεξουαλικότητα είναι ειδικά πεδία μέσα στα οποία παρακολουθεί τη συνάρθρωση κινητικότητας και φύλου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πώς η τέχνη, τα ΜΜΕ και η πολιτική αλληλοδιαπλέκονται στην συγκρότηση έμφυλα προσδιορισμένων κατηγοριών κινητικότητας.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία
  Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Προετοιμασία μαθήματος 190
  Συγγραφή/διόρθωση εργασιών 12
  Ασκήσεις πεδίου 9
   
   
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά
  Διαμορφωτική αξιολόγηση
  Επιτόπιες ασκήσεις
  Γραπτές εργασίες
  Παρουσιάσεις στην τάξη


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Abu-Lughod, Lila. 2002. “Do Muslim Women really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others”. American Anthropologist 104(3): 783-790.
  2. Blee, Kathleen. 2003. Inside Organized Racism: Women in the Hate Movement. Cambridge: University of California Press.
  3. Gingrich, Andre. 2006. “Neo-nationalism and the Reconfiguration of Europe”. Social Anthropology 14 (2): 195-217.
  4. Hirschkind, Charles και Saba Mahmood. 2002. “Feminism, the Taliban and Politics of Counter-Insurgency”. Anthropological Quarterly 75(2): 339-354.
  5. Ηο, Christina. 2006. “Migration as Feminisation? Chinese Women’s Experiences of Work and Family in Australia”. Journal of Ethnic and Migration Studies 32 (3): 497-514.
  6. Malkki, Liisa. 1996. “Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism and Dehistoricization”. Cultural Anthropology 11(3): 377-404.
  7. Parla, Ayse. 2009. “Remembering Across the Border: Post-socialist Nostalgia among Turkish Immigrants from Bulgaria”. American Ethnologist 36(4): 750-747.
  8. Parrenas, Rhacel S. 2005. Children of Global Migration: Transnational Families and Gendered Woes. Stanford: Stanford University Press.
  9. Qureshi, Kavery. 2013. “Sabar: Body Politics among Middle-Aged Migrant Pakistani Women”. Journal of the Royal Anthropological Institute 19: 120-137.
  10. Riedel, Brian. 2009. “Stolen Kisses: Homophobia as “Racism” in Contemporary Urban Greece”. Στο D. Murray (επιμ.) Homophobias: Lust and Lothing Across Time and Space. Durham και London: Duke University Press. Σελ. 82-104.
  11. Stocke, Verena. 1995. “Talking Culture: New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in Europe”. Current Anthropology 36: 1-24.


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
  Journal of Ethnic and Migration Studies
  International Migration
  Journal of Refugee Studies