Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-6 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Οικονομική ανισότητα, φύλο και ο αναπτυσσόμενος κόσμος
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Οχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fpk-6/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα:

  Επιδιώκεται η:
  – Η θεμελίωση της προβληματικής σχετικά με την οικονομική ανισότητα με πεδίο εφαρμογής τις έμφυλες σχέσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
  – Η κατανόηση εναλλακτικών προσεγγίσεων των εννοιών της ανισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής ευημερίας με πεδίο αναφοράς τις έμφυλες οικονομικές σχέσεις στο αναπτυσσόμενο κόσμο.
  – Η δυνατότητα πραγματοποίησης συγκρίσεων και εντοπισμού αναλογιών και διαφορών στις έμφυλες σχέσεις ανάμεσα στον αναπτυσσόμενο και στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο.

  Γενικές Ικανότητες: 


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  Η θεματολογία του μαθήματος καλύπτει θεωρίες για την οικονομική ισότητα και ευημερία. Εξετάζονται υπό το πρίσμα αυτών των θεωριών ζητήματα που αφορούν έμφυλες οικονομικές σχέσεις εντός των οικιακών ομάδων του αναπτυσσόμενου κόσμου. Γίνεται αναφορά σε σχετικές μελέτες που έχουν γίνει στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές και ιδιαίτερα στο ζήτημα των «χαμένων» γυναικών στην Ινδία την Κίνα και την Βόρειο Αφρική. Επιστέγασμα είναι η αναστοχαστική αποτίμηση της εφαρμογής της θεωρίας των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όπως έχει διαμορφωθεί από τον Amartya Sen και τηνMartha Nussbaum, στο πεδίο των έμφυλων σχέσεων.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης:

  Συνδυασμός διαλέξεων και παρουσιάσεων εργασιών των φοιτητριών και φοιτητών. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες παρουσιάζονται από τον διδάσκοντα και συζητούνται οι έννοιες της ευημερίας, ισότητας και δικαιοσύνης χωρίς να γίνει ειδική αναφορά στα φύλα. Στις επόμενες τέσσερις εβδομάδες φοιτήτριες -ές παρουσιάζουν τη θεματολογία που αφορά τις έμφυλες διακρίσεις που γίνονται στα φτωχά νοικοκυριά του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στις επόμενες πέντε εβδομάδες φοιτήτριες/ –ές παρουσιάζουν τη θεματολογία που αφορά στην εξέταση της καταλληλότητας της θεωρίας των ανθρώπινων δυνατοτήτων για την δημιουργία μιας ουνιβερσαλιστικής φεμινιστικής φιλοσοφικής προσέγγισης.

  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας open e class
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις, σεμιναριακή διδασκαλία 39
  Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 50
  Παρουσιάσεις κειμένων στην τάξη 30
  Προετοιμασία για δύο εξετάσεις προόδου 50
  Μεγάλη εργασία 100
  Σύνολο Μαθήματος  269
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Την τρίτη εβδομάδα γίνεται γραπτή δοκιμασία που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού βαθμού. Την έβδομη εβδομάδα γίνεται γραπτή δοκιμασία που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού βαθμού. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η κάθε φοιτήτρια θα παραδώσει εργασία περίπου 5.000 λέξεων στην οποία θα αναπτύσσει το ίδιο ή παρόμοιο θέμα με εκείνο που είχε παρουσιάσει στο πλαίσιο των συναντήσεων που προηγήθηκαν. Η εργασία αλλά και η γενικότερη παρουσία και συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος καθορίζει κατά 60% τον τελικό βαθμό.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1 John Rawls, 2001. Θεωρία της Δικαιοσύνης, Κεφάλαια 2 και 3. Εκδόσεις Πόλις.
  2 Amartya Sen, 2004, Επανεξετάζοντας την Ανισότητα, Κεφάλαια 2,3,4,5. Εκδόσεις
  Αναστοχασμός (Καστανιώτης).
  3 Χ. Μπέλλας (σημειώσεις υπό έκδοση έργου), Η Ιστορία της Έννοιας της Κοινωνικής Ευημερίας, Κεφάλαια 2 και 4.
  4 Sen, A. K., 1984. «Family and food: sex bias in poverty». Στο Resources, Values, and Development A. K. Sen (επιμ.). Harvard University Press, Cambridge, Mass: 346-368.
  5 Partha Dasgupta, 1993. An Inquiry into Well Being and Destitution, Κεφάλαιο 11 «Food , Care and Work: The Household as an Allocation Mechanism»: 304-336.
  6 Debraj Ray, 1998. Development Economics, Κεφάλαιο 8, ειδικά σελίδες 279-288.
  7 The World Bank, 2006. World Development Report Equity and Development. (1. Introduction: 18-23 ; 2. Inequality within countries: Individuals and groups: 28-55).
  8 Α.Κ. Sen, 1992. «Missing women. Social inequality outweighs women’s survival advantage in Asia and north Africa». British Medical Journal vol 304: 586-7.
  9 Α.Κ. Sen, 2003. «Missing women—revisited Reduction in female mortality has been counterbalanced by sex selective abortions». British Medical Journal vol. 327: 1297-8.
  10 Ansley J. Coale (1991) «Excess Female Mortality and the Balance of the Sexes in the Population: An Estimate of the Number of “Missing Females”». Population and Development Review, Vol. 17 : 517-523.
  11 The Economist 6-10 March 2010: 61-64 «The Worldwide war on baby girls».
  12 Martha C. Nussbaum , 2001. Women and Human Development. The Capabilities Approach. Cambridge University Press. (Introduction :1-33, In Defense of Universal Values: 34-110.Adaptive Preferences and Women’s Options: 110-166).
  13 Martha C. Nussbaum and A.K.Sen (επιμ.), 1993. The Quality of Life. Oxford University Press. (Part III Women’s Lives and Gender Justice. Julia Annas. Women and the Quality of Life: Two Norms or One? :279-302. Onora O’ Neill. Justice, Gender and International Boundaries. :303-335).