Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΦΠΚ-8 Εξάμηνο Σπουδών: 1ο
Τίτλος Μαθήματος: Φύλο και υλικός πολιτισμός
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: ΟΧΙ
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠIΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TUTORIALS) ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-fylo-politismos-kai-koinonia/mathimata-pms-fpk/fpk-8/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση μιας διευρυμένης αντίληψης για το ρόλο και τη δράση του υλικού κόσμου στη διαμόρφωση του φύλου. Αξιοποιώντας τη γνώση από άλλους πολιτισμούς, στο μάθημα προβληματοποιείται η διακριτή σχέση των ανθρώπων με τα πράγματα, που διακρίνει τη Δυτική φιλοσοφική παράδοση, και προτάσσονται εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του υλικού πολιτισμού που συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των διαδικασιών μέσα από τις οποίες παράγονται οι έμφυλες σχέσεις.
  Το μάθημα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες την ικανότητα
  α) να κατανοούν τον υλικό κόσμο ως έκφραση κοινωνικών σχέσεων και πολιτισμικών αξιών, και να προσανατολίζουν τη σκέψη τους στα κοινωνικά ζητήματα που τίθενται μέσα από τα αντικείμενα.
  β) να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους ο υλικός πολιτισμός όχι μόνο αποτυπώνει το φύλο αλλά και συμβάλλει στη διαμόρφωσή του.
  γ) να κατανοούν το φύλο μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα υλικού πολιτισμού όπως η κατανάλωση, η ένδυση, η τεχνολογία και άλλα.

  Γενικές Ικανότητες: 
  Προαγωγή της δημιουργικής σκέψης έξω από πολιτισμικά στερεότυπα.
  Κατανόηση της σημασίας που έχει ο υλικός κόσμος στη διαμόρφωση του φύλου.
  Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα
  Εμπειρία στην παρουσίαση μελέτης με χρήση powerpoint.
  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση βιβλιογραφικών δεδομένων.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Tο μάθημα εστιάζει στους ποικίλους τρόπους που ο υλικός κόσμος όχι μόνο αποτυπώνει το φύλο αλλά εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωσή του. Μέρος της δύναμης που ασκούν πάνω μας τα αντικείμενα οφείλεται στο ότι συχνά τα αγνοούμε θεωρώντας τα ύλη αδρανή και επουσιώδη. Ο πολιτισμικός καθορισμός της έννοιας της υλικότητας αποτελεί σημείο αφετηρίας του μαθήματος για μια ανθρωπολογική διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με τον υλικό κόσμο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό βασισμένες σε παραδείγματα σχετιζόμενα με το φύλο και προερχόμενα από τον χώρο της κατανάλωσης, της ένδυσης, της τεχνολογίας, της τροφής και του παιχνιδιού.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Παρουσιάσεις Powerpoint, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (eclass).
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις-Παρουσιάσεις 26
  Συζήτηση 13
  Προετοιμασία παρουσιάσεων 65
  Εκπόνηση εργασίας 80
  Αυτόνομη μελέτη 100
  Σύνολο Μαθήματος 284
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά και αγγλικά (εφόσον πρόκειται για φοιτητή/τρια που δεν μιλά ελληνικά)
  Μέθοδοι αξιολόγησης:
  Συμμετοχή στο μάθημα.
  Παρουσιάσεις στο μάθημα με χρήση powerpoint
  Γραπτή εργασία.

  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

   1. Γιαλούρη Ε. (επιμ.) (2012) Υλικός Πολιτισμός: η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια
   2. Οικονόμου Α. (2014) Υλικός Πολιτισμός: θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση
   Αθήνα: Παπαζήσης
   3. Tilley, C. (2001) ‘Ethnography and Material Culture’ στο P. Atkinson κ.α. (επιμ.)
   4. Handbook of Ethnography London: Sage, σελ. 258-271
   5. Miller, D. (2010) Stuff Cambridge: Polity
   6. Butler, J. (1993) Bodies that matter Routledge: London and New York
   7. Woodward, I. (2007) Understanding Material Culture London: Sage
   8. Tilley, C., W. Keane, S. Küchler, M. Rowlands, P. Spyer (επιμ.) (2006) Handbook of
   Material Culture London: Sage
   9. Miller D. (επιμ.) (2005) Materiality Duke UP
   10. Buchli, V. (επιμ.) (2002) The Material Culture Reader, Oxford, New York: Berg
   11. Gell, A. (1998) Art and Agency, Oxford: Clarendon Press
   12. Ingold, T. (2007) ‘Materials against materiality’ Archaeological Dialogues 14(1): 1-16
   13. Warnier, J.-P. (2001) ‘Α praxeological approach to subjectivation in a material world’ Journal of Material Culture 6(1): 5-24
   14. Entwistle, J. (2000) ‘Fashion and the fleshy body: dress as embodied practice’
   Fashion Theory 4(3), σελ. 323-348
   15. de Grazia V. (επιμ.) The Sex of Things, University of California Press
   16. Ρεντετζή, Μ. (2012) Το φύλο της τεχνολογίας και η τεχνολογία του φύλου, Αθήνα: Εκκρεμές


   Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

   Journal of Material Culture