ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Προσφερόμενα Μαθήματα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος:ζητήματα ενότητας και διχασμού Αναστασιάδης
ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης Παπαταξιάρχης
ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων Παραδέλλης

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας Γαλανή-Μουτάφη
ΚΙΑ-5 Η οικογένεια στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία Σταματογιαννοπούλου
ΚΙΑ-6 Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου Εξερτζόγλου

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης Πανόπουλος
ΚΙΑ-Α-2 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου Καντσά
ΣΗΜ. Ως τρίτο μάθημα επιλέγεται ένα από τα μαθήματα της ιστορικής κατεύθυνσης.

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Ι-1 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η ποιητική της ιστορικής γνώσης Χαντζαρούλα
ΚΙΑ-I-3 Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας: Από την επινόηση της Ελλάδας στον αλυτρωτισμό του ελληνικού κράτους Καράβας
ΣΗΜ. Ως τρίτο μάθημα επιλέγεται ένα από τα μαθήματα της ανθρωπολογικής κατεύθυνσης.

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης.