Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΚΙΑ-5 Εξάμηνο Σπουδών: 2ο
Τίτλος Μαθήματος: Η Οικογένεια στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδικού υποβάθρου-ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-koinoniki-kai-istoriki-anthropologia/mathimata-pms-kia/kia-5

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του σεμιναριακού μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες αναμένεται:

  • να έχουν εξοικειωθεί με τις θεματικές που καλύπτουν το χώρο της ιστορίας της οικογένειας στον ευρωπαϊκό χώρο
  • να είναι σε θέση να κατανοήσουν την ιστορικότητα των μορφών οργάνωσης της συγγένειας και του οικιακού χώρου στην Ευρώπη
  • να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία στη μελέτη όψεων της συγγενικής και οικιακής ζωής

  Γενικές Ικανότητες: Το μάθημα αποσκοπεί:

  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων. Δεξιότητα στην έρευνα
  • Αυτόνομη και ομαδική εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Το σεμινάριο επιχειρεί την προσέγγιση ζητημάτων που θέτει η σύγχρονη ιστορική έρευνα σχετικά με την οργάνωση της συγγένειας και της οικογένειας, τους όρους συγκρότησης του οικιακού χώρου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Η προσέγγιση συνδέει θεωρητικές συζητήσεις και μελέτες περίπτωσης με στόχο να αναδείξει ποικιλίες και συγκλίσεις στο συγγενικό και το οικιακό πεδίο. Εξετάζονται θέματα όπως οι πολλαπλές μετατοπίσεις στη συγκρότηση του χριστιανικού μοντέλου γάμου, οι δημογραφικές δομές των οικιακών ομάδων, οι διαφοροποιήσεις στην κυκλοφορία των αγαθών, η ανάδυση νέων μορφών οικιακότητας και προσλήψεων της οικογένειας.


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία της διδάσκουσας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται ιστότοποι που περιέχουν πηγές της ιστορίας της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα οι φοιτητές και φοιτήτριες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Open e-class, όπου υπάρχει αναρτημένο βιβλιογραφικό και άλλο υλικό.
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Διαλέξεις 39
  Προετοιμασία και συμμετοχή στο σεμινάριο 40
  Προφορική παρουσίαση εργασιών σε θεματικές ενότητες 70
  Σύνθετη γραπτή τελική εργασία 110
  Σύνολο Μαθήματος 259
  Αξιολόγηση Φοιτητών: Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική
  Μέθοδος αξιολόγησης:

  • συμμετοχική παρουσία στο σεμινάριο
  • προφορική παρουσίαση εργασιών
  • σύνθετη τελική γραπτή εργασία

  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στον οδηγό σπουδών


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. G. Iggers, 1999, Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα: από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού
  2. P. Burke, 2002, Ιστορία και κοινωνική θεωρία
  3. P. Burke, 2007(1991), The French Historical Revolution. The Annales School, 1929-1989
  4. L. Davidoff, M. Doolittle, J. Fink, K. Holden, 1999, The Family Story: Blood, Contract and Intimacy, 1830-1960, 1999
  5. D. Kertzer and M. Barbagli (επιμ.), 2002, Family life in the long 19th century, 1789-1913, 2002
  6. Η. Medick – D. W. Sabean (επιμ.), 1984, Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship
  7. E. Shorter, Σεξουαλικότητα, έρωτας και οικογένεια: Ευρώπη και Β. Αμερική, 17ος-20ός αιώνας
  8. J. Scott- L.Tilly, 1987, Women, Work and the Family
  9. K. Lynch, “The Family and the History of the Public Life”, Journal of Interdisciplinary History, 24, 2, 1994, 665-684
  10. Th. Koditschek, ‘The Gendering of the British Working Class”, Gender and History, 9, 2, 1997, 333-363
  11. Μ. Doolittle, “Close  Relations? Bringing together Gender and Family in the English History”, Gender and History, 11, 1999, 542-554
  12. N. Tadmor, 2001, Family and  friends in 18th Century England: Household, Kinship, and Patronage
  13. R. Perry, 2004, Novel Relations: the transformation of  kinship in English literature and culture, 1748-1818
  14. J. Goody, 1983, The Development of Family and Marriage in Europe
  15. Fr.  Heritier,2005 (1994), Οι δυο αδελφές και η μητέρα τους. Ανθρωπολογία της αιμομιξίας
  16. G. Duby, 1996(1981), O ιππότης, η γυναίκα και ο ιερέας. Ο γάμος στη φεουδαρχική Ευρώπη
  17. Ρ. Καυταντζόγλου (επιμ.), 1997, Οικογένειες του παρελθόντος. Μορφές οικιακής οργάνωσης στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
  18. P. Bourdieu, 2006(1980), Η αίσθηση της πρακτικής, Βιβλ. ΙΙ, κεφ. 1 και 2
  19. G. Delille, 1985, Famille et propriété dans le Royaume de Naples (XVe-XIXe  siècle)
  20. G. Delille, 2003, Le maire et le prieur. Pouvoir central et pouvoir local en Méditerranée occidentale (XVe-XVIIIe siècle).
  21. Ε. Τουντασάκη, Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της συγγένειας κατά τον 20ό αιώνα, 2008 [Μέρος 3ο]

  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Journal of Family History
  2. History of the Family
  3. Continuity and Change
  4. Comparative Studies in Society and History
  5. Anthropology and History
  6. Journal of Interdisciplinary History
  7. Past and Present
  8. Journal of Social History