ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Προσφερόμενα Μαθήματα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021


A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΛ-5: Κοινωνίες σε σύγκρουση: Πόλεμος, διωγμός, γενοκτονία στο ευρωπαϊκό παρελθόν
Πλακωτός  & Χαντζαρούλα 
ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία

Ιακώβου
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου Γκαρά


B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών Αναστασιάδης & Κανάκης
ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Σμαρνάκης
Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)


ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας