Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Επίπεδο Σπουδών: Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος: ΙΑΛ-3 Εξάμηνο Σπουδών: 1ο
Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Πιστωτικές Μονάδες
Διαλέξεις   3 10
Τύπος Μαθήματος: Ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνικά
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus: Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://www.sah.aegean.gr/metaptychiakes-spoudes/pms-krisi-kai-istoriki-allagi/mathimata-pms-kkia/ial-3/

  (2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Mαθησιακά Aποτελέσματα: 
  Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα
  • εξοικειώνονται με τις κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στην ιστορική μελέτη και ανάλυση της λεγόμενης «κρίσης του 17ου αιώνα»,
  • εμβαθύνουν σε ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του πρώιμου νεότερου ευρωπαϊκού και οθωμανικού κόσμου,
  • κατανοούν τις διαδικασίες μετασχηματισμού του οθωμανικού κράτους και των κοινωνιών του,
  • εκπαιδεύονται στην επιστημονική έρευνα και συγγραφή.

  Γενικές Ικανότητες: 
  Γνώση, κατανόηση και κριτική αντιμετώπιση
  • των ιστορικών εξελίξεων στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας, της οικονομίας και των ιδεών,
  • των κοινωνικών και πολιτισμικών εξελίξεων και διανοητικών αλλαγών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου κόσμου,
  • των χρήσεων του παρελθόντος στο παρόν,
  • της ελληνικής ιστορίας στα ευρύτερα συμφραζόμενά της.
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
  Αυτόνομη εργασία.


  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ο 17ος αιώνας υπήρξε εποχή γενικευμένης κρίσης, που εκδηλώθηκε με δημογραφική κάμψη, οικονομική δυσπραγία, κοινωνικές αναταραχές, πολιτικές συγκρούσεις και σκληρούς πολέμους. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία –όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, αν και με διαφορετικό τρόπο– η λεγόμενη «κρίση του 17ου αιώνα» οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό των θεσμών, των κοινωνικο-οικονομικών δομών και των σχέσεων εξουσίας, αλλά και των διακοινοτικών σχέσεων. Το μάθημα εξετάζει τα πεδία εκδήλωσης της κρίσης στον οθωμανικό χώρο, καθώς και τις θεσμικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που οδήγησαν στον μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των κοινωνιών της.

  1. Ο κόσμος τον 17ο αιώνα
  2. Η «γενική» ή «παγκόσμια» κρίση
  3. Κλίμα και περιβαλλοντικοί παράγοντες
  4. Οθωμανική Αυτοκρατορία: οι πολλαπλές κρίσεις του οθωμανικού μακρού 17ου αιώνα
  5. Δυναστική και πολιτική κρίση
  6. Εξεγέρσεις στις επαρχίες
  7. Νομισματική αστάθεια και δημοσιονομική κρίση
  8. Πληθυσμιακή πτώση και δημογραφικές ανακατατάξεις
  9. Φονταμενταλισμός και μεσσιανισμός
  10. Θρησκεία, ιδεολογία και διακυβέρνηση
  11. Θεσμικοί και κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί


  (4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας
  Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Χρήση πολυμέσων στη διδασκαλία, υποστήριξη μαθήματος μέσω e-class, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές
  Οργάνωση Διδασκαλίας:  Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
  Σεμινάρια 39
  Γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις 26
  Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας 97,5
  Συγγραφή εργασίας 67,5
  Παρουσίαση εργασίας 20
  Σύνολο Μαθήματος 250
  Αξιολόγηση Φοιτητών: αξιολόγηση στα ελληνικά με συνεκτίμηση των εξής:
  α) γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις (20%)
  β) παρουσίαση εργασίας στην τάξη (20%)
  γ) γραπτή εργασία (60%)


  (5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Abou El-Haj, Rifa’at, Formation of the Modern State: The Ottoman Empire Sixteenth to Eighteenth Centuries, Ώλμπανυ: SUNY University Press, 1991.
  2. Baer, Marc David, Honored by the Glory of Islam: Conversion and Conquest in Ottoman Europe, Οξφόρδη: Oxford University Press, 2008.
  3. Faroqhi, Suraiya, (επιμ.), The Cambridge History of Turkey, τόμ. 3: The Later Ottoman Empire, 1603-1839, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2006.
  4. İnalcık, Halil, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700”, Archivum Ottomanicum 6 (1980), 283-337.
  5. İnalcık, Halil, και Donald Quataert (επιμ.), Οικονομική και κοινωνική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τ. Β΄: 1600-1914, μτφρ. Μ. Δημητριάδου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2011.
  6. Κουτζακιώτης, Γιώργος, Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα: Ο εβραίος μεσσίας και ο μέγας διερμηνέας, Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2011.
  7. McGowan, Bruce, Economic Life in Ottoman Europe: Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 1981.
  8. Parker, Geoffrey, Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century, Νιού Χέιβεν – Λονδίνο: Yale University Press, 2013.
  9. Tezcan, Baki, The Second Ottoman Empire: Political and Social Transformation in the Early Modern World, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2010.
  10. White, Sam, The Climate of Rebellion in the Early Modern Ottoman Empire, Καίμπριτζ: Cambridge University Press, 2011.


  Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

  1. Comparative Studies in Society and History
  2. International Review of Middle East Studies
  3. Journal of World History
  4. Mediterranean Historical Review
  5. Past & Present
  6. Τα Ιστορικά