ΦΠΚ-3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

ΦΠΚ-3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση του φύλου, του σώματος και της «φυλής» ως πεδίων παραγωγής της ετερότητας στην προνεοτερική Ευρώπη (15ος – 18ος αιώνας). Εκκινώντας από τις ιστοριογραφικές συζητήσεις στο χώρο της ιστορίας των γυναικών και της ιστορίας του φύλου επιδιώκει την ιστορικοποίηση του έμφυλου λόγου, των έμφυλων αναπαραστάσεων και της έμφυλης εμπειρίας στα μεταβαλλόμενα συμφραζόμενα της Ευρώπης των πρώιμων νεότερων χρόνων. Σε συνάρτηση με την έμφυλη παραγωγή του υποκειμένου το μάθημα εξετάζει το σώμα ως μετωνυμικό τόπο ή πεδίο εγγραφής αναδυόμενων λόγων και νοηματικών τεχνολογιών. Αντλώντας από την πρόσφατη ιστοριογραφική συζήτηση περί της άρρηκτης ή μη σχέσης του φυλετικού λόγου με τη διαμόρφωση της νεοτερικότητας, την συγκρότηση των φυλετικών θεωριών του 18ου αι. και τον επιστημονικό φυλετισμό του 19ου αι. το μάθημα διερευνά το προνεοτερικό παρελθόν της «φυλής», και τη διαπλοκή της με το φύλο και το σώμα, ως κοινωνικά και πολιτισμικά προσδιορισμένης νοηματοδοτικής κατηγορίας παραγωγής της ετερότητας και επιβολής. Κύρια πεδία μελέτης αποτελούν τα κινήματα των Μεταρρυθμίσεων και οι νέοι πειθαρχικοί λόγοι και πρακτικές, η ανάδυση του κράτους, ο ιατρικός και επιστημονικός λόγος και πρακτική, η διαμόρφωση της «εθνογραφικής» οπτικής, η εξωευρωπαϊκή επέκταση και η συγκρότηση των πρώτων ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών σε Αμερική και Ασία. Τα κύρια θέματα του μαθήματος μελετώνται στη βάση πραγματολογικού υλικού, όπως κανονιστική γραμματεία, αρχειακό υλικό, λογοτεχνία και οπτικές αναπαραστάσεις. Η διερεύνηση του πραγματολογικού υλικού συναθρώνεται με τη μελέτη των σχετικών ιστοριογραφικών συζητήσεων, μεθοδολογικών επιλογών και ερμηνευτικών οπτικών.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ-3

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Γιώργος Πλακωτός

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι