ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας

ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου για την ερμηνεία και ανάλυση των οικονομικών πρακτικών, συμπεριφορών και αντιλήψεων στα εκάστοτε κοινωνικά και πολιτισμικά τους συμφραζόμενα.  Ειδικότερα, επιδιώκει να εισάγει τους/τις φοιτητές (-τριες) σε ένα γόνιμο διάλογο μεταξύ θεωρητικών ρευμάτων και αναλυτικών προσεγγίσεων από τη μια, και εθνογραφικής πρακτικής και ερευνητικών δεδομένων από την άλλη.  Το μάθημα –στο πλαίσιο της ευρείας γκάμας ειδικών αντικειμένων που εξετάζει- επιδιώκει να ενσταλάξει στους διδασκόμενους την ολιστική, συγκριτική προσέγγιση ζητημάτων όπως η ηθική της ανταλλαγής και του χρήματος,  το δώρο και οι συναφείς μ’ αυτό σχέσεις, πρακτικές και αντιλήψεις στις δυτικές και μη-δυτικές κοινωνίες, η κοινωνική και συμβολική σημασία/σημασιοδότηση των αντικειμένων, η σχέση κατανάλωσης και ταυτότητας, προσεγγίσεις της κοινωνικής αλλαγής και του μετασχηματισμού.  Όσον αφορά το τμήμα του μαθήματος που παρουσιάζει ζητήματα πολιτικής ανθρωπολογίας, αυτό επιχειρεί καταρχήν να αναδείξει αναλυτικές προσεγγίσεις του «πολιτικού» και στη συνέχεια να φωτίσει θεωρήσεις του εθνοτισμού  καθώς και του εθνικισμού, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συγκρότησης της ταυτότητας.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-4

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Υποχρεωτικό, γενικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Βασιλική Γαλάνη-Μουτάφη

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι