ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΤΟ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με την ΥΑ 113891/Β7 (ΦΕΚ 2061/29.7.2014).
ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ (18387/Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018)

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ενώ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 18387/ Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνο είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές/-ήτριες επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο ΠΜΣ. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική αλλά μπορεί να είναι και η αγγλική. Οι συμμετέχουσες/οντες στο ΠΜΣ δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Διευθύντρια ΠΜΣ
Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Καθηγητής
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Καθηγητής
Παναγιώτης Πανόπουλος, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: pms_sha@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 15.02.2021 έως και 28.05.2021

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.00-21.00 ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτική και οικονομικής ανθρωπολογίας της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων Μουτάφη
ΤΡΙΤΗ 18.00-21.00 ΚΙΑ-5 Οικογένεια στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία Σταματογιαννοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00-21.00 ΚΙΑ-6 Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου Εξερτζόγλου

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης
ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης
ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Παραδέλλης

Β' Εξάμηνο

ΚΙΑ-6 Ιστορικές προσεγγίσεις του εθνικού φαινομένου
Χαρίλαος Εξερτζόγλου
ΚΙΑ-5 Η οικογένεια στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία
Μαρία Σταματογιαννοπούλου
ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας
Βασιλική Γαλάνη-Μουτάφη

Γ' Εξάμηνο: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Α-2 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου
Βενετία Καντσά
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Παναγιώτης Πανόπουλος

Γ' Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Ι-3 Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας: Από την επινόηση της Ελλάδας στον αλυτρωτισμό του ελληνικού κράτους
Σπύρος Καράβας
ΚΙΑ-Ι-1 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας: Ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και η ποιητική της ιστορικής γνώσης
Ποθητή Χαντζαρούλα

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης