ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΤΟ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με την ΥΑ 113891/Β7 (ΦΕΚ 2061/29.7.2014).
ΦΕΚ επανίδρυσης: (18387/Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018)

ΦΕΚ τροποποίησης επανίδρυσης: (4485/Β/12.7.2023)

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, ενώ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 18387/ Τεύχος Β 1679/15.05.2018). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα σκοπεύει: α) Να προσφέρει στους φοιτητές/τριές του τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς επιστημονικής εργασίας που σχετίζονται με την κοινωνική ανθρωπολογία και την ιστορία. β) Να προάγει τις επιστήμες της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, τόσο στον τομέα της θεωρίας όσο και της εμπειρικής έρευνας και των συνεπαγόμενων εφαρμογών της. Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Κοινωνική και Iστορική Aνθρωπολογία» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Κοινωνική ανθρωπολογία. β) Ιστορία. Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στην έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και πολιτιστικούς φορείς, σε φορείς υγείας και ασφάλισης, σε κάθε είδους φορείς, οργανισμούς και θεσμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και στον ευρύτερο τομέα της επικοινωνίας.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” είναι πιστοποιημένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε. στον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης “Fully Compliant”.
Απόφαση Πιστοποίησης | Πλήρης έκθεση πιστοποίησης


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Κανονισμός ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (ΦΕΚ-4546_Β/17.7.2023)

Οδηγός Σπουδών 2023-2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Καθηγητές 2023-2024

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις του ΠΜΣ, ενώ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η οποία επιλέγεται και ορίζεται κατά το τέταρτο εξάμηνο, ολοκληρώνεται δε σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου πέραν του τετάρτου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30), δέκα (10) ανά μάθημα, και για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες, καθώς η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αναλογεί σε τριάντα (30) ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, αλλά μπορεί να είναι και η αγγλική.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι AEI του εσωτερικού και του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, τόσο στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές, όσο και στις θετικές επιστήμες. Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις στην Κοινωνική Ανθρωπολογία ή την Ιστορία. Τα μαθήματα γίνονται με φυσική παρουσία. Το περιεχόμενο, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος διδασκαλίας και αξιολόγησης, το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ, το υλικό για μελέτη και οι αποκτώμενες δεξιότητες για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα Περιγράμματα μαθημάτων και στον Οδηγό σπουδών του ΠΜΣ, που επικαιροποιείται σε ετήσια βάση και είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Τμήματος.

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις διαλέξεις και τα σεμινάρια των μεταπτυχιακών μαθημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα συνήθως συνδυάζουν τη διάλεξη με τη σεμιναριακής μορφής ανάπτυξη θεμάτων. Στη διάλεξη, ο/η διδάσκων/ουσα αναπτύσσει το θέμα και ακολουθεί συζήτηση. Στο σεμινάριο, ένας ή περισσότεροι φοιτητές έχουν την ευθύνη να παρουσιάσουν ένα ζήτημα που εξειδικεύει ορισμένες πλευρές της διάλεξης και να θέσουν τις βάσεις για μια συστηματική, εις βάθος συζήτηση με τους/τις  συναδέλφους τους. Ο ακριβής κύκλος των διαλέξεων και των σεμιναρίων, μαζί με την προτεινόμενη βιβλιογραφία, αναγράφονται στον οδηγό του κάθε μαθήματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται στη βάση της προφορικής συμμετοχής, των σεμιναρίων που παρουσιάζουν και των γραπτών εργασιών που εκπονούν ανά μάθημα.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, που έχει έκταση, όχι περιοριστικά, ανάμεσα σε 12.000 και 15.000 λέξεις, χωρίς τις υποσημειώσεις, τη βιβλιογραφία και τυχόν Παραρτήματα. Βασίζεται σε ιστορική αρχειακή ή επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα, μπορεί ωστόσο να βασίζεται και σε αμιγώς βιβλιογραφική έρευνα. Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια, ενώπιον της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησής της και κοινού.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διευθυντής ΠΜΣ
Παναγιώτης Πανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Καθηγητής
Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια
Αίγλη Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια


Διδάσκοντες/ουσες
Βασίλης Αναστασιάδης, Καθηγητής
Δήμητρα Βασιλειάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Καθηγητής
Καντσά Βενετία, Καθηγήτρια
Παναγιώτης Πανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αίγλη Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια


Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, Ομότιμος Kαθηγητής
Θεόδωρος Παραδέλλης , Μόνιμος Επικουρος Καθηγητής (Αφυπηρετήσας)

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: pms_sha@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Έναρξη μαθημάτων στις 12.02.2024 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00

ΚΙΑ-7: Ανθρωπολογία της Συγγένειας και του Φύλου

ΚΙΑ-8: Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

ΚΙΑ-9: Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της υγείας
Καντσά Βενετία Χαντζαρούλα Ποθητή Χατζούλη Αίγλη
ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης
ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης
Παπαταξιάρχης Ευθύμιος
ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Παραδέλλης Θεόδωρος

Β' Εξάμηνο

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Χατζούλη Αίγλη
ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας
Χαντζαρούλα Ποθητή
ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου
Καντσά Βενετία

Γ' Εξάμηνο: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Ι-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις
Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Πανόπουλος Παναγιώτης

Γ' Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Ι-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
Εξερτζόγλου Χαρίλαος & Χαντζαρούλα Ποθητή
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Πανόπουλος Παναγιώτης

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης