ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΤΟ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με την ΥΑ 113891/Β7 (ΦΕΚ 2061/29.7.2014).
ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ (18387/Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018)

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Το ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ενώ επανιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (ΦΕΚ Επανίδρυσης 18387/ Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018). Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση σε ορισμένους τομείς της κοινωνικής και ιστορικής ανθρωπολογίας, η εμβάθυνση στις μεσογειακές, βαλκανικές και ευρωπαϊκές ανθρωπολογικές και ιστορικές σπουδές, η προαγωγή της ανθρωπολογικής έρευνας στη νεοελληνική κοινωνία και ιστορία (από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα) με συγκριτικό προσανατολισμό στον ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό χώρο στον οποίο εντάσσονται οι κοινωνίες της ελλαδικής χερσονήσου, και τέλος, η κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων στην ανθρωπολογική και ιστορική έρευνα.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνο είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, ενώ στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές/-ήτριες επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο ΠΜΣ. Για την επιτυχή αποφοίτηση απαιτείται εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική αλλά μπορεί να είναι και η αγγλική. Οι συμμετέχουσες/οντες στο ΠΜΣ δεν καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά δύο ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (π. μ.), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Μαθήματα: δέκα (10) π. μ. ανά μάθημα
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: τριάντα (30) π. μ.

Τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων είναι υποχρεωτικά και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του τρίτου εξαμήνου. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα α) στην Ανθρωπολογική ή β) την Ιστορική κατεύθυνση. Οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της κατεύθυνσης που επέλεξαν είναι να παρακολουθήσουν το υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης και ένα τουλάχιστον από τα μαθήματα που προσφέρονται σε αυτήν. Το τρίτο μάθημα μπορούν να επιλέξουν είτε από τα μαθήματα της κατεύθυνσης που δεν επέλεξαν είτε από τα υπόλοιπα προσφερόμενα μαθήματα της κατεύθυνσής τους. Μετά το τέλος του τρίτου εξαμήνου και την κάλυψη των υποχρεώσεών τους οι φοιτητές εκπονούν Μεταπτυχιακή Εργασία, η ολοκλήρωση της οποίας είναι υποχρεωτική για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι AEI του εσωτερικού και του εξωτερικού, όλων των ειδικοτήτων, τόσο στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές όσο και στις θετικές επιστήμες. Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις στην κοινωνική ανθρωπολογία ή την ιστορία.

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, και όπως αυτή ορίζει, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στο Τμήμα αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις εισαγωγής και βιογραφικό σημείωμα. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται στην αγγλική γλώσσα και συμμετέχουν επίσης σε προφορική συνέντευξη.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τις διαλέξεις και τα σεμινάρια των μεταπτυχιακών μαθημάτων όπως αυτά προσδιορίζονται στο πρόγραμμα. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα συνήθως συνδυάζουν τη διάλεξη με τη σεμιναριακής μορφής ανάπτυξη κάποιων θεμάτων. Στη διάλεξη, ο διδάσκων αναπτύσσει το θέμα και ακολουθεί συζήτηση. Στο σεμινάριο, ένας ή περισσότεροι φοιτητές έχουν την ευθύνη να παρουσιάσουν ένα ζήτημα που εξειδικεύει ορισμένες πλευρές της διάλεξης και να θέσουν τις βάσεις για μια συστηματική, εις βάθος συζήτηση με τους συναδέλφους του. Ο ακριβής κύκλος των διαλέξεων και των σεμιναρίων, μαζί με την προτεινόμενη βιβλιογραφία, αναγράφονται στον οδηγό του μαθήματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται στη βάση της προφορικής συμμετοχής, των σεμιναρίων που παρουσιάζουν και των γραπτών εργασιών που εκπονούν κατά μάθημα.

Κατά τη διάρκεια του θέρους μετά το δεύτερο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να διεξαγάγουν θερινή άσκηση. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου οι φοιτητές επιλέγουν μια από τις δύο κατευθύνσεις που προσφέρονται στο Πρόγραμμα.

Προϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος εκπαίδευσης είναι η εκπόνηση εργασίας, η οποία επιλέγεται και οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο και ολοκληρώνεται σε διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου, πέραν του τετάρτου. Η μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης είναι συνθετική εργασία που εκτείνεται, όχι περιοριστικά, ανάμεσα σε 12.000 και 15.000 λέξεις, χωρίς τις υποσημειώσεις, τη βιβλιογραφία και τυχόν Παραρτήματα. Βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα. Μπορεί επίσης να βασίζεται και σε αρχειακή ή επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα. Το θέμα της εργασίας πρέπει να εμπίπτει στα γνωστικά πεδία που καλύπτει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Διευθυντής ΠΜΣ
Παναγιώτης Πανόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (αναπληρώτρια διευθύντρια)
Χαρίλαος Εξερτζόγλου, Καθηγητής
Βενετία Καντσά, Καθηγήτρια
Αίγλη Χατζούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: pms_sha@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Έναρξη μαθημάτων στις 13 /02/2023
Λήξη μαθημάτων στις 26/05/2023
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00 ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Βενετία Καντσά Θεόδωρος Παραδέλλης Αίγλη Χατζούλη
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Β ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Β-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας
Χαντζαρούλα Ποθητή
ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης
ΚΙΑ-2 Θεωρία και ιστορία της σύγχρονης ανθρωπολογικής σκέψης
Παπαταξιάρχης Ευθύμιος

Β' Εξάμηνο

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Χατζούλη Αίγλη
ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου
Καντσά Βενετία
ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Παραδέλλης Θεόδωρος

Γ' Εξάμηνο: Ανθρωπολογική κατεύθυνση

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις
Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Πανόπουλος Παναγιώτης

Γ' Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις
Εξερτζόγλου Χαρίλαος
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Πανόπουλος Παναγιώτης

Δ' Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης