ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΦΕΚ ίδρυσης: 1387/Β΄/06.07.2015), ΦΕΚ επανίδρυσης: 2822/Β΄/16.07.2018, ΦΕΚ τροποποίησης επανίδρυσης: 4484/Β΄/12.07.2023)

ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, τη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΣΔΣΛΣ – ΕΛΑΚΤ). Τέλος, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εξέτασης της υποψηφιότητάς τους από την Τριμελή Επιτροπή.


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” είναι πιστοποιημένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε. στον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης “Fully Compliant”.
Απόφαση Πιστοποίησης | Πλήρης έκθεση πιστοποίησης


Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

Κανονισμός Λειτουργίας (ΦΕΚ 4547/Β΄/17.07.2023)

Οδηγός Σπουδών 2023-2024

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2023-2024

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Καθηγητές 2023-2024

Το ΠΜΣ ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα γίνονται διά ζώσης.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και τη θερινή περίοδο που έπεται του εαρινού εξαμήνου, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανόμενης και της θερινής περιόδου μεταξύ του εαρινού εξαμήνου του πρώτου έτους και του αντίστοιχου χειμερινού του δεύτερου έτους.

Ο/Η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια µε αίτησή του/της μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα παράταση φοίτησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης στο ΠΜΣ. Μπορεί επίσης να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα.

Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, δηλαδή η δυνατότητα παρακολούθησης δύο (2) από τα τρία (3) μαθήματα του χειμερινού και ενός (1) του εαρινού εξαμήνου κατά τη διάρκεια ενός έτους και ενός (1) μαθήματος του χειμερινού και δύο (2) του εαρινού εξαμήνου κατά το αμέσως επόμενο έτος. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, ανωτέρας βίας κ.ά.


Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Η ιδέα της προόδου και οι επικριτές της (διδάσκουσα: Βίκυ Ιακώβου)

ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου (διδάσκουσα: Ελένη Γκαρά)

ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία (διδάσκων: Χρίστος Μπέλλας)

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204 (διδάσκων (Ιωάννης Σμαρνάκης)

ΙΑΛ-10 Ανοχή, καταστολή και ετερότητα στην Ευρώπη, 15ος-18ος αιώνας (διδάσκων: Γιώργος Πλακωτός)

ΙΑΛ-6 Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • Μαθήματα: Δέκα (10) ECTS ανά μάθημα
  • Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο: Δέκα (10) ECTS
  • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: Δεκαπέντε (15) ECTS.

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν συνολικά πέντε υποχρεωτικά μαθήματα, τρία στο χειμερινό και δύο στο εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό άπαξ στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, ήτοι την περίοδο του Ιουνίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και την περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα του εαρινού.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών δίνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην ιστοσελίδα του κάθε προσφερόμενου μαθήματος.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στο εαρινό εξάμηνο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Η έκτασή της θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000 λέξεων.

Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος το εαρινό εξάμηνο. Η προκαταρκτική επιλογή θέματος και επιβλέποντα γίνεται εντός ενός μηνός από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Από 1 έως 15 Μαίου ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Γραμματεία του ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει α) να παρουσιάσει προφορικά το σχέδιο ανάπτυξής της και τις ερευνητικές υποθέσεις εργασίας σε επιστημονικό εργαστήριο-συνάντηση που διοργανώνεται από το ΠΜΣ κάθε Ιούνιο, και β) να την υποστηρίξει μετά την ολοκλήρωσή της ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει δικαίωμα υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας εάν δεν έχει βαθμολογηθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ.

Μετά το πέρας της προβλεπόμενης περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως την εργασία τους στη Γραμματεία και στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Εάν η εργασία δεν έχει υποβληθεί ολοκληρωμένη μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, παρέχεται αυτοδίκαια η δυνατότητα υποβολής της μέχρι το τέλος της επόμενης εξεταστικής περιόδου (περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου).

Εκτός από τη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας, κατά την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής: α) ο τρόπος ανάπτυξης του θέματος και διάρθρωσης της εργασίας, β) η χρήση των κατάλληλων μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων, γ) ο τρόπος ανάλυσης των πρωτογενών πηγών και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, δ) ο βαθμός συνομιλίας με την τρέχουσα επιστημονική συζήτηση στη θεματική της διπλωματικής εργασίας, ε) η ποιότητα της ανάλυσης και της σύνθεσης, στ) η ποιότητα του λόγου, ζ) η χρήση των υποσημειώσεων, και η) η εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών για τις βιβλιογραφικές αναφορές στις υποσημειώσεις και τη βιβλιογραφία.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης εργασίας που υποβλήθηκε κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της, έως το τέλος της αμέσως επόμενης εξεταστικής περιόδου (περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου), αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη δεύτερη υποβολή, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δεν υπάρχει δυνατότητα επανυποβολής για όσες εργασίες δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου αλλά παραπέμφθηκαν αυτοδίκαια στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας περιλαμβάνει ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο και τη δημόσια παρουσίασή της.


Δίδακτρα και Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των  τετρακοσίων (400) ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας και η δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και κοινοποιούνται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση διαγραφής, το μέρος των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες του ΠΜΣ δύνανται να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 86 του Ν. 4957/2022. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο ΠΜΣ έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά ΠΜΣ σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών στο ΠΜΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 108990/Ζ1/08.09.2022 Υ.Α.:

  • Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.
  • Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.
  • Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης σε ΠΜΣ.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διευθύντρια ΠΜΣ
Ελένη Γκαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Βίκυ Ιακώβου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Γιώργος Πλακωτός, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας
Ποθητή Χαντζαρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Διδάσκοντες/ουσες
Ελένη Γκαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βίκυ Ιακώβου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Χριστόδουλος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής (αφυπηρετήσας)
Γιώργος Πλακωτός, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: historical-change@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Έναρξη μαθημάτων στις 12.02.2024 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
18.00-21.00

ΙΑΛ-2 Τομές στην μακρο και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

ΙΑΛ- 10  Ανοχή, καταστολή και ετερότητα στην Ευρώπη, 15ος -18ος αιώνας

Σμαρνάκης Ιωάννης Πλακωτός Γιώργος
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Η ιδέα της προόδου και οι επικριτές της
Βίκυ Ιακώβου
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Ελένη Γκαρά
ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία
Χριστόδουλος Μπέλλας

Β' Εξάμηνο

ΙΑΛ-10 Ανοχή, καταστολή και ετερότητα στην Ευρώπη, 15ος-18ος αιώνας
Πλακωτός Γιώργος
ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Γιάννης Σμαρνάκης
ΙΑΛ-6 Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)
Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια

Θερινή περίοδος

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας