ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2822/16.07.2018)

ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το πρόγραμμα θέτει στο επίκεντρο την ιστορική μεταβολή, δηλαδή τις μεγάλης κλίμακας και σημασίας αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, τις οικονομικές λειτουργίες, τους τρόπους σκέψης και την καθημερινή ζωή, οι οποίες συντελέστηκαν στην ανθρώπινη ιστορία. Η ιστορική έρευνα έχει δείξει ότι τέτοιες μείζονες μεταβολές, συχνά αλματώδεις, συνδέονται με ή συνοδεύονται από περιόδους κρίσης, καθώς το παλιό συγκρούεται με το καινούριο. Και, βέβαια, αυτές οι κρίσεις έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάλογα με την εποχή και την κοινωνία. Οι έννοιες της κρίσης και της ιστορικής αλλαγής αποτελούν, λοιπόν, θεμελιώδη ερμηνευτικά εργαλεία κατανόησης της εξέλιξης των ανθρώπινων κοινωνιών, και βρίσκονται στην καρδιά της ιστορικής επιστήμης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.


Οδηγός Σπουδών 2022-2023
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023

Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»
ΦΕΚ Τροποποίησης Άρθρων Κανονισμού ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων (ECTS), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Μαθήματα: Δέκα (10) ECTS ανά μάθημα
Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο: δέκα (10) π. μ.
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας: δεκαπέντε (15) π. μ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 167/249-2010, τ. Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν συνολικά πέντε υποχρεωτικά μαθήματα, τρία στο χειμερινό και δύο στο εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό άπαξ στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο, ήτοι την περίοδο του Ιουνίου για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου και την περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα του εαρινού.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις και την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών δίνονται στις Πληροφορίες του κάθε προσφερόμενου μαθήματος.

Στο εαρινό εξάμηνο και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Η έκτασή της θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 15.000 λέξεων.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος το εαρινό εξάμηνο. Υποβάλλει αίτηση από 1 έως 31 Μαίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.


Δίδακτρα και Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των  τετρακοσίων (400) ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους σε δύο δόσεις κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου και σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και κοινοποιούνται από τη Γραμματεία.

Σε περίπτωση διαγραφής, το μέρος των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διευθύντρια ΠΜΣ
Ελένη Γκαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής
Γιάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας (αναπληρωτής διευθυντής)
Βασίλης Αναστασιάδης, Καθηγητής
Βίκυ Ιακώβου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Χριστόδουλος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής


Διδάσκοντες/ουσες
Βασίλης Αναστασιάδης,Kαθηγητής
Ελένη Γκαρά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βίκυ Ιακώβου, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια
Κώστας Κανάκης, Καθηγητής
Χριστόδουλος Μπέλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιάννης Σμαρνάκης, Μόνιμος Λέκτορας

Γραμματεία ΠΜΣ
«Κρίση και Ιστορική Αλλαγή»

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36331
Email: historical-change@sa.aegean.gr

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023
Έναρξη μαθημάτων στις 13 /02/2023
Λήξη μαθημάτων στις 26/05/2023
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
18.00-21.00 ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204 ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
Γιάννης Σμαρνάκης Βασίλης Αναστασιάδης
& Κώστας Κανάκης
ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΙΘΟΥΣΑ
E-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Προσφερόμενα Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

ΙΑΛ-1 Θεωρίες της ιστορικής μεταβολής: Κρίση, κριτική, ουτοπία
Βίκυ Ιακώβου
ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Ελένη Γκαρά
ΙΑΛ-9 Κρίσιμες αποφάσεις στη μετεμφυλιακή ελληνική οικονομία
Χριστόδουλος Μπέλλας

Β' Εξάμηνο

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Γιάννης Σμαρνάκης
ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
Βασίλης Αναστασιάδης & Κώστας Κανάκης
ΙΑΛ-6 Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)
Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια

Θερινή περίοδος

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας