ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 8/6.12.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 (ήτοι από 12/02/2024 έως 21/06/2024), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 όπως ισχύει, για το κάτωθι διδακτικό έργο στα γνωστικά αντικείμενα:

Α. «Οικονομική Ανθρωπολογία» – για το διδακτικό έργο
ΚΑ-150 Οικονομική Ανθρωπολογία ΣΤ΄ εξαμήνου
ΚΑ-155 Ειδικά ζητήματα του Οικονομικού Η΄ εξαμήνου

Β. Οικονομική Θεωρία της Ανάπτυξης – για το διδακτικό έργο
ΟΙ-404 Οικονομική Θεωρία της Ανάπτυξης Η΄ εξαμήνου
ΟΙ-402 Ιστορία Οικονομικής Σκέψης ΣΤ΄ εξαμήνου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέχρι τις 22.12.2023 στην παρακάτω Ηλεκτρονική Διεύθυνση : secr-sa@aegean.gr