Προπτυχιακές Σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες σπουδές σε καίρια γνωστικά αντικείμενα, απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. Συνολικά, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει σε τετραετή βάση ογδόντα πέντε περίπου μαθήματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και της Ιστορίας, αλλά και συναφών κλάδων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Η διδασκαλία των μαθημάτων έχει στόχο την εμπέδωση των γνώσεων και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και των δεξιοτήτων των φοιτητών στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Οι διδάσκοντες ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα και προσαρμόζουν τον τρόπο διδασκαλίας έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Στα μαθήματα γίνεται συστηματική χρήση οπτικού υλικού και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, ενώ υποστηρικτικά χρησιμοποιείται και η πλατφόρμα Open eClass.

Με δεδομένη την περιφερειακή θέση του Τμήματος, τον μεγάλο αριθμό φοιτητών και φοιτητριών από άλλες περιοχές εκτός του νομού Λέσβου, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έως ότου εξοικειωθούν στο νέο ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον, το Τμήμα έχει εισαγάγει τον θεσμό του συμβούλου σπουδών. Οι σύμβουλοι σπουδών ορίζονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, και έχουν την υποχρέωση να συναντούν τους φοιτητές που επιβλέπουν και να συζητούν μαζί τους προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακαδημαϊκή τους ζωή.


Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 81100 Mυτιλήνη
Τηλέφωνο: +30 22510 36303
Email: hhatz@aegean.gr