Οργάνωση Σπουδών

Οργάνωση Σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές οργανώνονται σε δύο κύκλους, καθένας από τους οποίους διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Στον πρώτο κύκλο σπουδών προσφέρονται μαθήματα εισαγωγικού χαρακτήρα, ενώ εκείνα του δεύτερου κύκλου είναι περισσότερο εξειδικευμένα. Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει τον βασικό κορμό των μαθημάτων στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και την Ιστορία, καθώς και υποστηρικτικά μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Γλωσσολογίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας, τα οποία διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των φοιτητών και φοιτητριών και προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης εξοικείωσης με τους επιστημονικούς κλάδους που υπηρετεί το Τμήμα. Στον δεύτερο κύκλο σπουδών προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων, στη βάση των οποίων οι φοιτητές μπορούν να αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους ή να εξειδικευτούν επιλέγοντας μαθήματα με συγγενή θεματολογία. Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε έτους καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμονα την αρτιότερη κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Τα μαθήματα είναι τρίωρης διάρκειας και κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες: υποχρεωτικά, μαθήματα ελεύθερης επιλογής, και πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια.

• Υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που καλύπτουν βασικά γνωστικά αντικείμενα (και την αγγλική γλώσσα) και η διδασκαλία τους επαναλαμβάνεται κάθε διδακτικό έτος. Οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν σε αυτά με επιτυχία προκειμένου να αποφοιτήσουν και δεν μπορούν να τα αντικαταστήσουν με άλλα. Στα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνονται όλα τα μαθήματα του πρώτου διετούς κύκλου σπουδών.
• Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής εξειδικεύουν και καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα των φοιτητών και προσφέρονται αποκλειστικά στον δεύτερο κύκλο σπουδών.
• Οι πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια (ΠΑ/Σ) αποτελούν μια ειδική κατηγορία μαθημάτων και παρέχονται αποκλειστικά στον δεύτερο κύκλο σπουδών. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ο μικρός αριθμός φοιτητών που εγγράφονται σε αυτά και το εξειδικευμένο αντικείμενό τους. Στόχος των πρακτικών ασκήσεων/σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθοδολογικά και θεωρητικά εργαλεία και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους υπό την άμεση επίβλεψη του διδάσκοντα.

Τα μαθήματα του δεύτερου κύκλου σπουδών (μαθήματα επιλογής και πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια) δεν είναι σταθερά στο πρόγραμμα. Οι διδάσκοντες έχουν την ευχέρεια να εισάγουν στο πρόγραμμα νέα μαθήματα στη θέση των παλαιών, ή να εναλλάσσουν τα μαθήματα που διδάσκουν, δίνοντας έτσι στους φοιτητές τη δυνατότητα μεγαλύτερης επιλογής γνωστικών αντικειμένων.


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Στον πρώτο κύκλο σπουδών η έμφαση δίνεται στις παραδόσεις, δηλαδή στην εποπτική παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου από τον διδάσκοντα. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου σπουδών προτιμώνται τρόποι διδασκαλίας που συνδυάζουν τις διαλέξεις με την ενεργοποίηση των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό επιτυγχάνεται με την οργάνωση φροντιστηριακών κύκλων που συνοδεύουν το μάθημα, με την ανάθεση εργασιών στους φοιτητές και την παρουσίασή τους στη διάρκεια του μαθήματος, με τον συνδυασμό διαλέξεων και επιτοπίων ερευνών ή εκπαιδευτικών εκδρομών κλπ. Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού αποτελεί συνάρτηση των δυνατοτήτων που παρέχει το κάθε μάθημα και βρίσκεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κάθε διδάσκοντα.


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ


Από το ακαδημαϊκό έτος 2007/8 και εξής προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα 24 υποχρεωτικά μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών, 17 μαθήματα ελεύθερης επιλογής και 3 πρακτικές ασκήσεις/σεμινάρια. Για την επιλογή των μαθημάτων του δεύτερου κύκλου οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν τον σύμβουλο σπουδών τους.

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν σε περισσότερα μαθήματα επιλογής (συμπεριλαμβανομένων και πρακτικών ασκήσεων/σεμιναρίων) και, εφόσον επιτύχουν, να επιλέξουν για την τελική βαθμολογία τους εκείνα στα οποία έχουν τον υψηλότερο βαθμό. Οι φοιτητές έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέξουν ως ελεύθερες επιλογές έως τέσσερα (4) διατμηματικά μαθήματα από τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Διευκρινίζεται ότι όσα μαθήματα των ανωτέρω τμημάτων έχουν ενσωματωθεί στο πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου σπουδών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος δεν υπολογίζονται ως διατμηματικά αλλά ως απλές ελεύθερες επιλογές.

Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων σπουδών το πρόγραμμα μπορεί να υφίσταται αλλαγές αν αυτό κριθεί απαραίτητο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση που αφαιρεθεί κάποιο μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών, αυτό δεν αφαιρείται από το ενεργητικό των φοιτητών που έχουν ήδη εγγραφεί και επιτύχει σε αυτό.


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί στον δεύτερο κύκλο σπουδών έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία εάν το επιθυμούν και εφόσον γίνουν δεκτοί από κάποιον διδάσκοντα του Τμήματος. Η προαιρετική πτυχιακή εργασία προϋποθέτει έρευνα ακαδημαϊκού χαρακτήρα και αντιστοιχεί σε 3 μαθήματα επιλογής (18 πιστωτικές μονάδες). Το θέμα πρέπει να έχει σχέση με κάποιο από τα παρεχόμενα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, και η επιλογή του γίνεται σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα που έχει δεχθεί να εποπτεύσει την πτυχιακή εργασία. Η τελική αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο ακόμη διδάσκοντες, στο πλαίσιο δημόσιας υποστήριξης.