Ι-258 Συγγένεια, γάμος, οικογένεια στον οθωμανικό και ελληνικό χώρο (18ος-19ος αιώνας)

  • ID: 3794

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-265 Η Ευρώπη και η ιστορία των λαών «χωρίς ιστορία»

  • ID: 3795

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογιαννοπούλου, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

Ι-267 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)

  • ID: 3796

Διδάσκων: Σπύρος Καράβας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο, Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΓΛ-300 Εισαγωγή στη γλωσσολογία

  • ID: 3797

Διδάσκων:Κώστας Κανάκης, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-400 Αρχές της Οικονομικής

  • ID: 3798

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

  • ID: 3799

Διδάσκων: Χριστόδουλος Μπέλλας, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 4ο , Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)

  • ID: 3811

Διδάσκων: Αιμίλιος Τσεκένης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο , Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών

  • ID: 3813

Διδάσκων: Βασίλης Αναστασιάδης, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-028 Συγγενικές υποθέσεις: τα δικαστικά αρχεία της Μυτιλήνης(1880-1910)

  • ID: 3815

Διδάσκουσα: Μαρία Σταματογ/λου, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 4ο, Εξάμηνο σπουδών:7ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΠΑ/Σ-039 Εθνογραφία της Μεσογείου

  • ID: 3817

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Πρακτική άσκηση/Σεμινάριο, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more