Οργάνωση και Διαδικασίες

Κάθε έτος ο τμηματικός υπεύθυνος και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής της Θερινής Πρακτικής Άσκησης, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους διδάσκοντες του Τμήματος, διερευνούν τις δυνατότητες συνεργασίας και τη διαθεσιμότητα διαφορετικών φορέων υποδοχής και συντάσσουν κατάλογο με τους φορείς στους οποίους μπορούν να ασκηθούν οι φοιτητές. Βασικά κριτήρια για την επιλογή των φορέων είναι η αξιολόγηση της συνεργασίας με τον εκάστοτε φορέα, το είδος των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από αυτόν κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης, και η δυνατότητα των ασκουμένων να εξασφαλίσουν τα έξοδα διαμονής τους σε συγκεκριμένα μέρη.

Οι φορείς υποδοχής προσφέρουν την υλικοτεχνική υποδομή, τον χώρο εργασίας και το εξειδικευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση, καθοδήγηση και εποπτεία των ασκούμενων φοιτητών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν στην άσκηση γίνεται από τη συντονιστική επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 μαθήματα.

Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής, επιλέγοντας κατά σειρά προτεραιότητας 3 φορείς στους οποίους επιθυμούν να ασκηθούν. Η κατάταξη των φοιτητών γίνεται καταρχήν με βάση το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται (δίνεται προτεραιότητα στους τεταρτοετείς) και κατά δεύτερο λόγο με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Εφόσον υπάρχουν επαρκείς θέσεις άσκησης στους φορείς υποδοχής με τους οποίους συνεργάζεται το πρόγραμμα, γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Για κάθε φοιτητή που συμμετέχει στην άσκηση ορίζεται επιβλέπων καθηγητής, ο οποίος συνεργάζεται με τους φορείς υποδοχής προκειμένου να οριστούν συγκεκριμένες εργασίες για τους ασκούμενους. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι φοιτητές εργάζονται υπό την καθοδήγηση εποπτών στους φορείς υποδοχής, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεννόηση και συνεργασία με τους διδάσκοντες του Τμήματος. Στο τέλος της άσκησης, οι επόπτες συντάσσουν πρωτόκολλο αξιολόγησης για τον κάθε ασκούμενο.

Μετά το πέρας της άσκησης οι φοιτητές καταθέτουν στους επιβλέποντες Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει: α) συστηματική καταγραφή του έργου που τους ανατέθηκε, β) αναφορά στις μεθόδους με τις οποίες εργάστηκαν, και γ) αυτοαξιολόγηση του έργου τους και συνολική αποτίμηση της άσκησης.

Η τελική αξιολόγηση της άσκησης γίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, με βάση την έκθεση που υποβάλλει ο φοιτητής και το πρωτόκολλο αξιολόγησης που συντάσσεται από τον επόπτη στο φορέα υποδοχής.


ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στο Πρόγραμμα Θερινής Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται αμοιβή και ασφάλιση των ασκουμένων για την περίοδο απασχόλησης τους, η οποία καλύπτεται από το ΙΚΑ. Το κόστος της αμοιβής και της ασφάλισης καταβάλλεται από τον φορέα χρηματοδότησης.