ΕΔΣ ΓΕΩ 107 Κοινωνική Γεωγραφία

ΕΔΣ ΓΕΩ 107 Κοινωνική Γεωγραφία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

– Εισαγωγή: Η σχέση των εννοιολογικών κατηγοριών ‘κοινωνία’ και ‘γεωγραφία’.

– Κοινωνικές τάξεις και μηχανισμοί κατανομής του οικιστικού χώρου.

  • Ο οικιστικός χώρος κατά τη μετάβαση στον καπιταλισμό.
  • Η συγκρότηση της πόλης στην περιφέρεια.

– Αστικοποίηση και μορφολογία της Μεσογειακής πόλης.

– Στεγαστικός διαχωρισμός: Μηχανισμοί, διαδικασίες και αλληλεξαρτήσεις.

  • Τα παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

– Κοινωνικός αποκλεισμός και κοινωνική πολιτική.

– Κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη και Ελλάδα.

– Κοινωνικές ταυτότητες, κοινωνικές πολιτικές και φύλο.

  • Φεμινιστικές γεωγραφίες: Φύλο και μορφές έμμεσου κοινωνικού αποκλεισμού.

– Έθνος-Φυλή και στεγαστικός διαχωρισμός.

  • Από το Γκέτο της Βενετίας στις σύγχρονες βόρειο-Αμερικανικές πόλεις.

– Πληθυσμιακή ομογενοποίηση και το νεοελληνικό κράτος και έθνος.

  • Ειδικές πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα – Μειονοτικός χώρος.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Τμήματος Γεωγραφίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΕΔΣ ΓΕΩ 107

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).