Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)

Ι-236 Έθνη και εθνικισμοί στο Βαλκανικό χώρο (19ος – αρχές 20ού αι.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με την εμφάνιση των εθνικών ιδεών, τις εθνικές επαναστάσεις και τους εθνικούς αλυτρωτισμούς στα Βαλκάνια κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Αναλύει δηλαδή την μετάβαση σε μια εποχή εθνικών κρατών από τις πολυεθνικές αυτοκρατορίες, (Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αυστρία). Η πρώτη ενότητα του μαθήματος αναπτύσσει την θεμελίωση των εθνικών ιδεολογιών στην γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την θρησκεία καθώς και την σχέση τους με προγράμματα «εκπολιτισμού». Στη δεύτερη ενότητα του μαθήματος εξετάζονται οι εθνικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις (Ελληνική Επανάσταση, Σερβικές Εξεγέρσεις), η παρέμβαση των Ευρωπαϊκών δυνάμεων στην ίδρυση των εθνικών κρατών, καθώς και η διαμόρφωση αλυτρωτικών πολιτικών στο πλαίσιο του λεγόμενου Ανατολικού Ζητήματος και τις σημαντικές μεταβολές στον γεωπολιτικό χώρο.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-236

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).