Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα

Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την πολύπλοκη και πολυεπίπεδη σχέση μνήμης και αστικού χώρου μέσα από τις πολιτικές της μνήμης που σκοπεύουν να καταστήσουν τη μνήμη ορατή στο δημόσιο χώρο, δηλαδή δημόσια (τόποι μνήμης, ανδριάντες, γλυπτά, ονοματοθεσίες δρόμων και πλατειών, μουσεία, δρώμενα, δράσεις Δημόσιας Ιστορίας). Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας χρονικά στην περίοδο από το τέλος του Β΄ΠΠ μέχρι σήμερα, και γεωγραφικά κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ελληνική περίπτωση κατέχει σημαντική θέση στην εξέτασή μας. Αφετηρία τη προσέγγισής μας αποτελεί η παραδοχή ότι η δημόσια μνήμη είναι ιστορικά προσδιορισμένη και για το λόγο αυτό ανοικτή σε νέες ερμηνείες, αντικαταστασάσεις και βανδαλισμούς ανάλογα με τις ιδεολογικές προτεραιότητες της εκάστοτε εξουσίας, τις διεκδικήσεις των κοινωνικών ομάδων για τη συμπεριλήψη τους στη δημόσια μνήμη καθως επίσης τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν σε μια κοινωνία. Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: οι υλικές αναπαραστάσεις της μνήμης σε σχέση με τον τύπο της εκάστοτε εξουσίας αλλά και η τροπικότητα της αναπαράστασης, οι ανταγωνισμοί γύρω από τη μνημονική συγκρότηση του χώρου εξαιτίας ανταγωνιστικών ερμηνειών του παρελθοντος, οι χωρικότητες της μνήμης σε σχέση με τις καθημερινές γεωγραφίες των πολιτών, οι αποκλεισμοί της μνήμης ομάδων από αυτόν, η αλληλόδραση μνήμης και χώρου σε σχέση με τη συγκρότηση εθνικών, εθνοπολιτισμικών, πολιτικών, έμφυλων, φυλετικών και ταξικών ταυτοτήτων. Παράλληλα, εξετάζονται οι τρόποι μέσω των οποίων ο κλάδος της δημόσιας ιστορίας μπορεί να εμπλέξει τους πολίτες σε μια δυναμική σχέση με το αστικό παρελθόν δίνοντας τους τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί μνήμης, στην κλίμακα της γειτονιάς και της πόλης τους.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-239

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).