Ι-289 Ευρωπαϊκός και ελληνικός Διαφωτισμός

Ι-289 Ευρωπαϊκός και ελληνικός Διαφωτισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η ιστορική θεώρηση του ευρωπαϊκού και του ελληνικού Διαφωτισμού. Μέσα από την εξέταση των έργων των φιλοσόφων και της σχετικής ιστοριογραφίας θα αναλυθούν διαφορετικές πτυχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και θα διερευνηθεί ο αντίκτυπος τους στις επαναστατικές διεργασίες, στην πολιτική σκέψη και στην ανάπτυξη του αστικού φιλελευθερισμού. Επίσης, θα εξεταστεί η περίπτωση του ελληνικού Διαφωτισμού, τα χαρακτηριστικά και η διάχυσή του στους βαλκανικούς λαούς καθώς και οι αντιδράσεις και η ανάσχεσή του. Στόχος του μαθήματος είναι αφενός η ανάδειξη της τομής που επέφερε το κίνημα του Διαφωτισμού σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών στις οποίες διαχύθηκαν οι ιδέες του και αφετέρου η ανάδειξη της ενδεχόμενης επικαιρότητας αυτών των ιδεών.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-289

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).