ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θα παρουσιάσει και θα αναλύσει τις κυριότερες ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του πολιτικού φαινομένου. Ξεκινώντας από τις απαρχές της επιστήμης, οπότε και οι ανθρωπολόγοι ασχολούνταν με τις λεγόμενες «πρωτόγονες» κοινωνίες μέχρι το 1960 οπότε αναπτύχθηκαν οι νεότερες και σύγχρονες μελέτες πολιτικής ανθρωπολογίας, στις οποίες δίνεται έμφαση στη σημασία της αποικιοκρατίας και στην εξάπλωση του καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής σ’ αυτές τις κοινωνίες αλλά και σε μελέτες της ανθρωπολογίας του πολιτικού. Επίσης εξετάζεται η σχέση θρησκείας  καθώς και της συγγένειας με την πολιτική, οι έννοιες της “αντίστασης, του έθνους και του εθνοτισμού και οι σύγχρονες ανθρωπολογικές προβληματικές για το κράτους και τους τρόπους πολιτικής ενσωμάτωσης/συμμετοχής των υποκειμένων. Η ανάλυση του πολιτικού οργανώνεται στη συνέχεια με αναφορά στις θεματικές της κοινωνίας πολιτών, της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού, ενώ το μάθημα ολοκληρώνεται με μια ενότητα πάνω στην πολιτική διάσταση της ανθρωπολογικής διαπολιτισμικής γνώσης.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-151

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).