ΚΑ-152 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

ΚΑ-152 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η σύνδεση της ανθρωπολογικής εμπειρίας με τη μελέτη εναλλακτικών πολιτικών παραδειγμάτων όπως αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο των κοινωνικών κινημάτων τόσο σε συγκρουσιακό όσο και προεικονιστικό επίπεδο.  Από νωρίς η επιστήμη της κοινωνική ανθρωπολογίας ασχολήθηκε με την μελέτη κοινωνικών ομάδων που βρίσκονταν εκτός ή στα όρια της Δυτικής νεωτερικότητας τις οποίες κατανόησε μέσω της εθνογραφικής μεθόδου. Έτσι η κοινωνική ανθρωπολογία κατάφερε να αναδείξει τους εναλλακτικούς τρόπους που αυτές οι κοινωνικές ομάδες αντιλαμβάνονται κοινωνικές σχέσεις και δομές αλλά και την πολιτική οργάνωση και διακυβέρνηση σε σχέση την ηγεμονική Δυτική αντίληψη. Υπό αυτό πρίσμα, το μάθημα θα επιχειρήσει να αναδείξει πως οι κυρίαρχες αφηγήσεις και αξίες της εποχής μας αμφισβητούνται από κοινότητες που ενεργοποιούνται είτε συγκρουσιακά  μέσω κοινωνικών διαμαρτυριών και εξεγέρσεων είτε προεικονιστικά μέσω της παραγωγής και διαχείρισης Κοινών Πόρων. Κάνοντας μία ανασκόπηση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων για την συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα, θα αναφερθούμε σε διαφορετικούς τύπους τέτοιων συλλογικοτήτων μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων συγκρουσιακής δράσης καθώς και δράσης που αφορά στην παραγωγή, διαχείριση και διαμοιρασμό φυσικών, πολιτισμικών και ψηφιακών πρόρων όπως και τη μελέτη περιπτώσεων κοινωνικής οικονομίας τόσο σε αγροτικά όσο και σε ημι-αστικά και αστικά περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας ανθρωπολογικά αναλυτικά εργαλεία  όπως δώρο, ανταλλαγή, κοινότητα, ηθική οικονομία. Επιπλέον θα ασχοληθούμε με, τη φεμινιστική και στρατευμένη εθνογραφία και τη σημασία της στην μελέτη των κοινωνικών κινημάτων.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-152

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).