ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει 3 στάδια:

1.  Γνωριμία με την Θερινή Πρακτική Άσκηση και επιλογή Φορέα·

 • Συμμετοχή φοιτητών στη συνάντηση ενημέρωσης από τον επιστημονικό υπεύθυνο της Θερινής Πρακτικής Άσκησης.
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής
 • Εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 • Αναζήτηση θέσεων από τους υποψήφιους ασκούμενους και επιλογή φορέα σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης

2. Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης 

 • Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ Φοιτητή-Φορέα-ΕΛΕ Πανεπιστημίου. Επιλογή επιβλέποντα/πουσας καθηγητή/τριας με βάση το αντικείμενο της Πρακτικής
 • Απόκτηση αριθμού ασφαλισμένου & άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή αμοιβής
 • Ένταξη στην εργασιακή δομή του Φορέα
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση του προγράμματος
 • Υπογραφή βεβαίωσης από το φορέα για το διάστημα απασχόλησης.

3. Εξέταση & Ολοκλήρωση Διαδικασιών

 • Σύνταξη λεπτομερούς αναφοράς γύρω από το είδος εργασίας στον Φορέα. Ζητείται επίσης να συμπεριληφθεί και η γνώμη του/της φοιτητή/ήτριας κατά πόσο το πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος  τον/τη βοήθησε στην εργασία του/της
 • Συνεργασία με τον επιβλέποντα, διόρθωση αναφοράς
 • Καταβολή αμοιβής Πρακτικής Άσκησης

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ-023

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Ο/Η φοιτητής/ήτρια πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξέταση 12 τουλάχιστον μαθημάτων

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).