ΕΔΣ ΠΟΛ 215 Μουσειακή Εκπαίδευση και Επικοινωνία

ΕΔΣ ΠΟΛ 215 Μουσειακή Εκπαίδευση και Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η μουσειακή δράση αποτελεί μία οργανωμένη και ελεγχόμενη επικοινωνιακή σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές του μουσειακού εκθέματος με τον καταλυτικό επικοινωνιακό ρόλο των ίδιων των μουσειακών αντικειμένων. Όταν οι επισκέπτες του μουσείου ή άλλους συναφούς οργανισμού έρχονται σε επαφή με τα μουσειακά αντικείμενα, και τις ερμηνευτικές προτάσεις των ειδικών που τα πλαισιώνουν, συνειδητά ή ασυνείδητα, σχηματίζουν τη δική του εικόνα για αυτά και συνεπώς συγκροτούν τη δική τους αντίληψη για το παρελθόν, την ιστορία, την τέχνη, την αρχαιολογία, τη φύση, κ.λπ. Οι ατομικές αυτές απόψεις συνθέτουν στο πεδίο της κοινωνικής διαπραγμάτευσης τις συλλογικές αντιλήψεις, συμβάλουν στη δημιουργία ταυτοτήτων, συγκρούονται ή αναπαράγουν ιδεολογήματα. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται διαφορετικές μορφές έμμεσης και άμεσης επικοινωνίας, εντός και εκτός των χώρων πολιτισμικής αναφοράς, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων, καθώς και η κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση αυτών.
Διαλέξεις
1. Εισαγωγή – Παρουσίαση των Στόχων του μαθήματος – Περιγραφή Ενοτήτων
2. Μουσειακή επικοινωνία – μοντέλα μουσειακής επικοινωνίας
3. Άμεση και έμμεση επικοινωνία εντός του μουσείου
4. Άμεση και έμμεση επικοινωνία εκτός του μουσείου
5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνία
6. Άσκηση πρώτη: παρουσίαση από φοιτητές/τριες
7. Βασικές αρχές μουσειοπαιδαγωγικής
8. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων
9. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων
10. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών εντύπων
11. Άσκηση δεύτερη: παρουσίαση από φοιτητές/τριες
12. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών δράσεων
13 Επανάληψη-Αξιολόγηση Εργασιών

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΕΔΣ ΠΟΛ 215

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).