Αναστασιάδης Βασίλης

Anastasiadis Vasilis

Professor

Academic field: Ancient Greek History

Official Government Gazette, Issue: 887/7.09.17 τ.Γ΄

CV

Vasilis I. Anastasiadis studied classical philology at the Aristotelian University of Thessaloniki. He did his post-graduate studies in classical philology (1985) and completed his PhD thesis in ancient Greek history as a Post-Graduate Scholar of the same University (1989). Since 1991 he belongs to the academic staff of the University of the Aegean. His research interest focus on social and political history of the ancient world, history of ideas and Greek epigraphy.

Χαρα­κτηρισμοί κοινωνικών στρωμάτων και η έννοια τάξις στην αρχαία Eλλάδα. PhD Thesis: Aristotelian University of Thessaloniki – Enyales Foundation, 1992.

In collaboration with G. A. Souris, An  Index to Roman Imperial Con­stitutions from Greek Inscriptions and Papyri, Berlin – New York: de Gruyter Verlag,  2000.

Eλευ­σίνα. Θέα­τρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας. Athens – Instituto tou Vivliou, 2006.

Παραδείγματα πολιτικής χρήσης της ελληνικής ιστο­ρίας στη Pώμη κατά την ύστερη εποχή της Δημοκρατίας. Hellenica  43 (1993 [1994]) 311-328.

Theophanes and Mytilenes’ Freedom Reconsidered. TEKMHPIA 1 (1995) 1-14.

Political ‘Parties’ in Athenian Democracy. A Modernising Topos. Arethusa 32 (1999) 313–35.

Inventing a Kακοήθευμα: A Propagandist Attack against P. Rutilius Rufus.  Parola del Passato  54 (1999 [2000]) 48-68.

Idealised σχολή and Disdain for Work: Aspects of Philosophy and Politics in Ancient Democracy. Classical Quarterly  54.1 (2004) 58-79. )

Charmidès et Phéraulas. Possession et renoncement chez Xé­nophon, στο Différentiation cultu­relle – Inégalité sociale dans le monde antique: Sources littéraires et iconographie sur l’esclavage et la dépendance. Actes du XXVIIIème colloque du GIREA – Mytilène, 5-7 Décembre 2003, Bέρνη κ.α.: Peter Lang, 2005. 77-90.

Aρχείο της I. M. Xιλανδαρίου. Eπιτομές μεταβυζαντινών εγ­γράφων [= Aθωνικά Σύμμεικτα 9]. Athens: National Research Foundation – Institute for Byzantine Studies, 2002.

P. Garnsey – R. Saller, H ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Oικονομία, κοι­νωνία και πολιτισμός. Heracleion:  University Press of Crete,  1995 (translation into Greek).

Γραπτές πηγές στη Λέσβο – O πλούτος των τοπικών συλ­λογών. Mytilene: Municipality of Mytilene – University of the Aegean,  1993 (editor).

S. G. Taxis, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, Cairo 21909. Mytilene: University of the Aegean, 1994 (in collaboration with S. Karavas, editors).

M. K. Stefanidis, Xυμεία και Λέ­σβος, Mytilene 1908. Mytilene: University of the Aegean, 1994 (in collaboration with S. Karavas, editors).

S. G. Taxis, Συνο­πτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής,  Constantinople 1874. Mytilene: University of the Aegean, 1996 (in collaboration with S. Karavas, editors).

A. Stavridis, Eγχειρίδιον πολιτικής, φυσικής και εμπορικής γεω­γρα­φίας του οθωμανικού κράτους, Cydoniae 1876. Mytilene: University of the Aegean, 1994 (in collaboration with S. Karavas, editors.

Contact

Undergraduate Courses

H-243 Introduction to Roman History
special background, specialised general knowledge
W/S-004 History of the Ancient World III: Ancient Greek Historiography and Critique of the Sources
specialised general knowledge
H-241 History of the Ancient World I
special background, specialised general knowledge

Graduate Courses

SHA-1 Social and Political History of the Ancient World. Politics and Society: Cohesion and Conflict in the Polis-State
MA in Social and Historical Anthropology

Courses taught

H-242 History of the Ancient world II (elective course)
H-243 Ethnographic digressions in Herodotus (elective course)
H-244 History of the Ancient world III: Thematic introduction to the history of Greek Antiquity (elective course)
PGT-001 Tutorial in Roman history (elective tutorial)

Undergraduate

H-243 Introduction to Roman History
special background, specialised general knowledge
W/S-004 History of the Ancient World III: Ancient Greek Historiography and Critique of the Sources
specialised general knowledge
H-241 History of the Ancient World I
special background, specialised general knowledge

Postgraduate Courses

SHA-1 Social and Political History of the Ancient World. Politics and Society: Cohesion and Conflict in the Polis-State
Anastasiadis Vasilis