Αναστασιάδης Βασίλης

Αναστασιάδης Βασίλης

Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 887/7.09.17 τ.Γ΄

Ο Β. Ι. Αναστασιάδης είναι πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε στο ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία και ολοκλήρωσε ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος τη διατριβή του στην αρχαία ελληνική ιστορία το 1989. Από το 1991 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του στρέφονται στην κοινωνική και πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου, την ιστορία των ιδεών και την επιγραφική.

Xαρα­κτηρισμοί κοινωνικών στρωμάτων και η έννοια τάξις στην αρχαία Eλλάδα. Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Aρι­στοτέλειο Πανε­πιστή­μιο Θεσ­σαλονίκης – Eνυάλειο Kληρο­δότημα, 1992.

Σε συνεργασίαμετονΓ. A. Σουρή, An Index to Roman Imperial Con­stitutions from Greek Inscriptions and Papyri, Bερο­λίνο – Nέα Yόρκη: de Gruyter Verlag, 2000.

Eλευ­σίνα. Θέα­τρο μιας αντιδραστικής ουτοπίας. Aθή­να: Iνστιτούτο του Bιβλίου – A. Kαρδαμίτσα, 2006.

Παραδείγματα πολιτικής χρήσης της ελληνικής ιστο­ρίας στη Pώμη κατά την ύστερη εποχή της Δημοκρατίας. Eλληνικά  43 (1993 [1994]) 311-328.

Theophanes and Mytilenes’ Freedom Reconsidered. TEKMHPIA 1 (1995) 1-14.

Political ‘Parties’ in Athenian Democracy. A Modernising Topos. Arethusa 32 (1999) 313–35.

Inventing a Kακοήθευμα: A Propagandist Attack against P. Rutilius Rufus. Parola del Passato 54 (1999 [2000]) 48-68.

Idealised σχολή and Disdain for Work: Aspects of Philosophy and Politics in Ancient Democracy. Classical Quarterly 54.1 (2004) 58-79. )

Charmidès et Phéraulas. Possession et renoncement chez Xé­nophon, στο Différentiation cultu­relle – Inégalité sociale dans le monde antique: Sources littéraires et iconographie sur l’esclavage et la dépendance. Actes du XXVIIIème colloque du GIREA – Mytilène, 5-7 Décembre 2003, Bέρνη κ.α.: Peter Lang, 2005. 77-90.

Aρχείο της I. M. Xιλανδαρίου. Eπιτομές μεταβυζαντινών εγ­γράφων [= Aθωνικά Σύμμεικτα 9]. Aθήνα: Eθνικό Ίδρυμα Eρευνών – Iνστιτούτο Bυζαντινών Eρευνών, 2002.

P. Garnsey – R. Saller, H ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Oικονομία, κοι­νωνία και πολιτισμός. Hρά­κλειο: Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, 1995 (μετάφραση).

Γραπτές πηγές στη Λέσβο – O πλούτος των τοπικών συλ­λογών. Mυτιλήνη: Δήμος Mυτιλήνης – Πανεπιστήμιο Aι­γαίου, 1993 (επιμέλεια έκδοσης).

Σ. Γ. Tάξης, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, Kάιρο 21909. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου, 1994· α΄ επα­νεκτύπωση 1995 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

M. K. Στεφανίδης, Xυμεία και Λέ­σβος, Mυτιλήνη 1908. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aι­γαίου, 1994· α΄ επανεκτύπ. 1996 (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

Σ. Γ. Tάξης, Συνο­πτική ιστορία της Λέσβου και τοπογραφία αυτής, Kωνσταντινούπολη 1874. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου, 1996. (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

A. Σταυρίδου, Eγχειρίδιον πολιτικής, φυσικής και εμπορικής γεω­γρα­φίας του οθωμανικού κράτους, Kυδωνίαι 1876. Mυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Aιγαίου 1996. (επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Kαράβα, φωτομηχανική ανατύ­πω­ση με εισαγωγή και ευρε­τήρια).

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Πρακτική άσκηση - Σεμινάριο
Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-242 Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙ (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-243 Εθνογραφικές παρεκβάσεις στον Ηρόδοτο (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-244 Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Θεματική εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία (επιλεγόμενο μάθημα)
ΦΡΒ-001 Φροντιστήριο ρωμαϊκής ιστορίας (επιλεγόμενο φροντιστήριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Πρακτική άσκηση - Σεμινάριο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης