Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Πτυχιούχων

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 31 Μαΐου 2021 (ΦΕΚ 1818/Β/29.04.2021)

 • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι/ες υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020),
 • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, κι επομένως πρέπει να εφαρμόζονται τα εξής:
  α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από όλους τους εμπλεκόμενους στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
  β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/επιτηρητών/εξεταστών κ.τ.λ.
  γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
  δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
  ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών.
  στ. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή πραγματοποιείται καθαρισμός του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
 1. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίσουν την τήρηση των μέτρων προφύλαξης και να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο προς το σκοπό αυτό
 2. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, ήτοι «η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή  άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 8, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άνω ΚΥΑ. Η δαπάνη για το αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Όμοια υποχρέωση υφίσταται για τα ΑΕΙ όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων»
 3. Σε περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις, η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής του Α.Ε.Ι. που διοργανώνει τις εξετάσεις. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου/ης, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., στον οποίο διεξάγονται οι εξετάσεις, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του/της εξεταζόμενου/ης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον/την εξεταζόμενο/η μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή, είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι. Ο εξεταζόμενος/εξεταζόμενη φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις  ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, θα πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Ημέρα & ώρα διεξαγωγής Τίτλος Μαθήματος κτήριο – Διεύθυνση
Σάββατο

22/5/2021

09.00-12.00

Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

Κτίριο Γεωγραφίας,

Λόφος Πανεπιστημίου,

Αμφιθέατρο Γεωγραφίας + ΓΕΩ Α

Σάββατο

22/5/2021

12.00-15.00

 

 

Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα (19ος –αρχές  20ου αιώνα)

 

Κτίριο Γεωγραφίας,

Λόφος Πανεπιστημίου,

Αμφιθέατρο Γεωγραφίας + ΓΕΩ Α

Κυριακή

23/5/2021

09.00-12.00

Εισαγωγή στην Κοινωνική

Ανθρωπολογία 

 

Κτίριο Γεωγραφίας,

Λόφος Πανεπιστημίου,

Αμφιθέατρο Γεωγραφίας + ΓΕΩ Α

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
Οι υποψήφιοι-ες υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων  μισή ώρα (30 λεπτά) πριν την καθορισμένη ώρα εξέτασης.
Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράψει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσου υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιο του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.
Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο
Τίτλος: «Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας »
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη
• Το βιβλίο με τίτλο «Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι» του Α. Κούπερ εκδ. Καστανιώτης.
• Το βιβλίο με τίτλο «Ανθρωπολογία και Ιστορία» των Σ. Δημητρίου – Κοτσώνη και Σ. Δημητρίου , εκδ. Καστανιώτης.
• Το βιβλίο με τίτλο «Η Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης» των P..Erickson – L. Murphy, εκδ. Κριτική.
Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Μάθημα 2ο
Τίτλος: «Κράτος και Κοινωνία στη Νεότερη Ελλάδα »
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη
• το βιβλίο με τίτλο «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος – 21ος αιώνας, του Κώστα Κωστή, Πόλις, Αθήνα 2013, από σελ. 179 έως 592.
Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Μάθημα 3ο
Τίτλος: «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία»
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη
• Το βιβλίο με τίτλο «Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε της Jοy Hendry, εκδ. Κριτική -2011
• Το βιβλίο με τίτλο «Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μία Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία » του Thomas Hylland Eriksen εκδ. Κριτική
• Το βιβλίο με τίτλο «Εθνολογία – Ανθρωπολογία » των P. Labourthe – Tolpa και J-P .Warnier, εκδόσεις Κριτική 2003.
Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:


ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδ. έτους 2020-21 του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2020.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
• Αίτηση του ενδιαφερομένου.
• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.


Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Αποστολή Δικαιολογητικών
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει στο email του σε μορφή pdf την αίτηση την οποία εκτυπώνει και υπογράφει.
Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (FAQS).


Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Νόμος 4485 / 2017 – Άρθρο 74

Τροποποίηση αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α.

ΥΑ Φ1 192329 Β3 διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΦΕΚ 3185 2013 τ Β