Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2023-2024


Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπ’ αριθμ. 12 / 5-4-2023, θέμα 3ο διοικητικά 3.4 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από 1ης έως 20ης Δεκεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις αυτού ,  στην πόλη της Μυτιλήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι  υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω τρία μαθήματα:

Μάθημα 1ο

Τίτλος: «Ιστορία Κοινωνικής Ανθρωπολογίας »

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

  •  Το βιβλίο με τίτλο «Ανθρωπολογία και Ανθρωπολόγοι» του Α. Κούπερ εκδ. Καστανιώτης.
  • Το βιβλίο με τίτλο «Ανθρωπολογία και Ιστορία» των Σ. Δημητρίου – Κοτσώνη και Σ. Δημητρίου , εκδ. Καστανιώτης.
  • Το βιβλίο με τίτλο «Η Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης» των P..Erickson – L. Murphy, εκδ. Κριτική.

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες


Μάθημα 2ο

Τίτλος: «Κοινωνική ιστορία της Ελλάδας: Ο μακρύς 19ος αιώνας»    

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

  • Το βιβλίο με τίτλο Η Ελλάδα στον 19ο και 20ό αιώνα. Εισαγωγή στην ελληνική κοινωνία, Τόπος, Αθήνα 2010, το Α΄ Μέρος:  «Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα». Αντώνης Μωυσείδης και Σπύρος Σακελλαρόπουλος (επιμ.),
  • Το βιβλίο με τίτλο Νεότερη Ελλάδα: Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, Πεδίο, Αθήνα 2017, κεφάλαια 2 έως και 7, Thomas Gallant.

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες


Μάθημα 3ο

Τίτλος: «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία»

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία / Εξεταστέα Ύλη

  • Το βιβλίο με τίτλο «Οι κόσμοι που μοιραζόμαστε»  της Jοy Hendry,  εκδ. Κριτική -2011
  • Το βιβλίο με τίτλο «Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα: Μία Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία » του Thomas Hylland Eriksen εκδ. Κριτική

Διάρκεια Εξέτασης: τρεις (3) ώρες


ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων  εξετάσεων του ακαδ. έτους 2023 – 2024 του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  καλούνται να  υποβάλλουν την αίτησή  τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 1η έως την 15η Νοεμβρίου 2023.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος *link FAQ* και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου *link FAQ*. Επίσης έχει αναρτηθεί στις προαναφερόμενες ιστοσελίδες η σχετική με το θέμα Υπουργική Απόφαση Φ1/192329/Β3/13-13-2013 (ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β)


Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο on-line Σύστημα Αιτήσεων Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Αποστολή Δικαιολογητικών
Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης ο κάθε υποψήφιος λαμβάνει στο email του σε μορφή pdf την αίτηση την οποία εκτυπώνει και υπογράφει.
Με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Γενική ενημέρωση για τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (FAQS).


Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Νόμος 4485 / 2017 – Άρθρο 74

Τροποποίηση αρ. Φ.1/192329/Β3/13−12−2013 (ΦΕΚ 3185 Β΄) Υ.Α.

ΥΑ Φ1 192329 Β3 διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΦΕΚ 3185 2013 τ Β