Διασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεσμεύεται σε μια πολιτική που αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας, στην παραγωγή νέας γνώσης σε συνθήκες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας, καθώς και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πολιτική αυτή, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, και συνάδει με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτή στοιχειοθετείται στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος, της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και τις αρχές του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.

Με αφετηρία την διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και του Ιδρύματος η Γενική Συνέλευση του Τμήματος πάγια εξετάζει και αποφασίζει πρακτικές βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας και των αποτελεσμάτων της, σε εναρμονισμό με το ισχύον νομικό πλαίσιο, με στόχο την διασφάλιση της παροχής παιδείας, την διεξαγωγή της έρευνας και την διάχυση των επιστημονικών πορισμάτων, όπως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος και τις ευρύτερες αρχές που υπηρετεί.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, ως Τμήμα αιχμής στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, έχει στόχο την προσαρμογή στις επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο εφοδιάζοντάς τους/ις με ποιοτικές γνώσεις και δεξιότητες που αντιστοιχούν στο διεπιστημονικό χαρακτήρα του.

Το Τμήμα αναγνωρίζει ότι η πολιτική ποιότητας συνιστά μια διαρκή διαδικασία βελτίωσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρακτικών και ότι από την άποψη αυτή απαιτείται εγρήγορση και ακαδημαϊκός διάλογος για την διασφάλισή της. Στην διαμόρφωση πολιτικής ποιότητας το Τμήμα λαμβάνει υπόψη τις ευρύτερες ακαδημαϊκές εξελίξεις και την διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού και διεθνούς ακαδημαϊκού χάρτη ως προς την σύνθεση και δομή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών καθώς και της αγοράς εργασίας όπου τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς. Στο πλαίσιο αυτό:

1. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών εξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε εαρινό εξάμηνο και σε ετήσια βάση. Προς την κατεύθυνση αυτή συλλέγονται και ταξινομούνται δεδομένα που αφορούν το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και αναλύονται τα αποτελέσματά τους. Επιπλέον, συγκεντρώνονται, αναλύονται, και συγκρίνονται, Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών σε συναφή επιστημονικά πεδία ελληνικών και ξένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. 2. Επιδιώκονται μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Αποφοίτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 3. Αξιολογείται ετησίως η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου. 4. Επιλέγεται διδακτικό προσωπικό που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του ΠΠΣ με τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν. 5. Προωθείται η ποιότητα και ποσότητα του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος κι ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα καθώς και η συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού και της ημεδαπής. 6. Επιδιώκεται η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέσω θεσμοθετημένων εκπαιδευτικών δομών. 7. Παρέχονται υψηλού επιπέδου γνώσεις που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες κι ενδιαφέροντα οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών στο δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα ενώ αποτελούν τη βάση για περαιτέρω σπουδές σε πολλά πεδία των κοινωνικών κι ανθρωπιστικών σπουδών. 8. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των μαθημάτων καθώς και στην υποστήριξη του διδακτικού έργου μέσω μιας μεγάλης συλλογής ανθρωπολογικής και ιστορικής βιβλιογραφίας στο παράρτημα βιβλιοθήκης του ΠΑ στη Μυτιλήνη. 9. Διενεργούνται ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις του ΠΠΣ με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας. Αναζητούνται καλές πρακτικές τόσο στον ελληνικό, όσο και τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο για την ενίσυχη της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ, της εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής του Τμήματος, πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ευθύνη απέναντι στους φοιτητές/τριες, την διοίκηση του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία επιβάλλει τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών πρακτικών προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της βέλτιστης δυνατής ποιότητας στην εκπαίδευση και της αξιολόγησής της.

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μας είναι πιστοποιημένο από την ΑΔΙΠ στον ανώτατο βαθμό αξιολόγησης “Fully Compliant”.

Απόφαση Πιστοποίησης | Πλήρης έκθεση πιστοποίησης


Εξωτερική Αξιολόγηση Τμήματος

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε το 2013 από Διεθνή Επιτροπή και υπό την εποπτεία της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας:

• Παρέχει πολύ καλής ποιότητας Πρόγραμμα Σπουδών.

• Διαθέτει άριστες εργαστηριακές υποδομές.

• Έχει προσελκύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.

• Παράγει ποσοτικά σημαντικό και ποιοτικά ιδιαίτερα αξιόλογο δημοσιευμένο έργο.

• Διαθέτει σημαντικές διεθνείς συνεργασίες.


Εγχειρίδιο Εσωτερίκου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) Πανεπιστημίου Αιγαίου