Ι-247 Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα στη πρώιμη νεότερη περίοδο

Ι-247 Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα στη πρώιμη νεότερη περίοδο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εξετάζει την περίοδο της πρώιμης νεωτερικότητας από τη σκοπιά της παγκοσμιότητας, των πολιτισμικών «συναντήσεων» και των πολιτισμικών ιεραρχιών. Η παγκοσμιότητα θα μας απασχολήσει ως ιστοριογραφική κατηγορία ανάλυσης και ως ιστορική διαδικασία. Υπό αυτήν την έννοια αρχικά θα εξετάσουμε νέα ιστοριογραφικά παραδείγματα και αναλυτικά μοντέλα, όπως η παγκόσμια ιστορία, η ιστορία του κόσμου, οι πολιτισμικές «συναντήσεις», οι διασταυρούμενες ιστορίες, η διαπολιτισμική ιστορία και οι γεωιστορικές οντότητες, που κατά τα τελευταία χρόνια καταγράφουν μια ιδιαίτερη δυναμική στη διεθνή ιστοριογραφία. Τι είδους μετατοπίσεις και μετασχηματισμούς τα παραπάνω νέα παραδείγματα ενδεχομένως κινητοποιούν στην ιστοριογραφική σκέψη και πρακτική; Κατά πόσο υπονομεύουν τον δυτικοκεντρισμό που εξακολουθεί ακόμα και άρρητα να αποικίζει την ιστοριογραφία;

Στη συνέχεια με αφετηρία την λεγόμενη εξωευρωπαϊκή επέκταση από τον ύστερο 15ο αιώνα, τις πρώιμες αποικιακές δομές που επιμέρους ευρωπαϊκά κράτη διαμορφώνουν στο Νέο Κόσμο, τον Ινδικό ωκεανό και την νοτιοανατολική Ασία θα εξετάσουμε την πρώιμη νεωτερικότητα ως μια περίοδο διασυνδέσεων, οικονομικών ροών, πληθυσμιακών μετακινήσεων, ανταλλαγών, αποκλίσεων, πολιτισμικών μιμήσεων, ιδιοποιήσεων, υβριδικοτήτων και προσαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με ποιους όρους μπορούμε να μιλάμε για παγκοσμιότητα ή και παγκοσμιοποίηση πριν την νεωτερικότητα; Συνιστούν οι οικονομικές διαδικασίες και ο εμπορικός καπιταλισμός τις μόνες προϋποθέσεις διαμόρφωσης της παγκοσμιότητας στην πρώιμη νεότερη περίοδο; Μέσα από ποιες πολιτισμικές διαδικασίες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και κυρίως οι ελίτ κατέστησαν τον κόσμο διανοητικό ορίζοντα;

Κύριοι φορείς της πρώιμης παγκοσμιότητας υπήρξαν οι αυτοκρατορικές πολιτικές οντότητες του ευρωασιατικού χώρου. Οι αυτοκρατορικές πρακτικές και φαντασιώσεις των ευρωπαϊκών κρατών δεν αποτέλεσαν την εναρκτήρια πράξη της πρώιμης παγκοσμιότητας, όπως η παλαιότερη ιστοριογραφία υποστήριζε προκειμένου να ερμηνεύσει τη λεγόμενη «άνοδο της Δύσης», αλλά διαμορφώθηκαν σε ανταγωνιστική και συμπληρωματική σχέση με άλλους αυτοκρατορικούς σχηματισμούς στον ασιατικό χώρο. Εντούτοις, κατά την περίοδο από τα μέσα του 15ου έως τον ύστερο 18ο αιώνα άλλοτε υπό το έμβλημα του χριστιανικού οικουμενισμού και του εκπολιτισμού, άλλοτε μέσα από μεθόδους, πειραματισμούς και προγράμματα εκμετάλλευσης του αποικιακού χώρου τους, άλλοτε μέσα από ισχυρούς ανταγωνισμούς τα ευρωπαϊκά κράτη και οι κοινωνικές ελίτ τους παρήγαγαν και διαμόρφωναν ισχυρές ταξινομικές κατηγορίες, βίαιους μετασχηματισμούς και πολιτισμικές ιεραρχήσεις που καθιστούσαν τον κόσμο πεδίο των ευρωπαϊκών επιδιώξεων φαντασιακά αλλά και ως ηγεμονική πράξη και τεχνολογία.

Θεματικές ενότητες

  1. Νέα ιστοριογραφικά παραδείγματα: παγκόσμια ιστορία, ιστορία του κόσμου, πολιτισμικές «συναντήσεις», διασταυρούμενες ιστορίες, διαπολιτισμική ιστορία, θεωρίες του παγκόσμιου συστήματος, γεωιστορικές και ωκεάνιες οντότητες.
  2. Ευρώπη, Ευρασία και κόσμος στον ύστερο 15ο αιώνα.
  3. Στάδια, διαδικασίες και μορφές της εξωευρωπαϊκής επέκτασης.
  4. Η αυτοκρατορική ιδέα και πράξη. Η πρώιμη νεωτερικότητα ως η εποχή των αυτοκρατοριών. Μίμηση, προσαρμογή και ανταγωνισμός
  5. Οικονομικές διαδικασίες, αγροτική εκμετάλλευση, πλεονάσματα και μορφές εμπορικού καπιταλισμού πριν τη «μεγάλη απόκλιση».
  6. Ο κόσμος ως πεδίο στοχασμού και διανοητική διαδικασία.
  7. Ταξινομώντας τον κόσμο: από τον χριστιανικό οικουμενισμό και το όραμα του εκχριστιανισμού στις πολιτισμικές και πρώιμες φυλετικές ιεραρχίες.
  8. Η χαρτογραφική και γεωγραφική παραγωγή του κόσμου: ανταγωνιστικές θεάσεις του κόσμου.
  9. Το τέλος της πρώιμης νεωτερικότητας και η «μεγάλη απόκλιση».

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-247

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι, κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).