Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης Μέλους ΔΕΠ Στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Και Ιστορίας

Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσης Μέλους ΔΕΠ Στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Και Ιστορίας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Μέλους ΔΕΠ:
Α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στην Κοινωνική Αλλαγή».
ΦΕΚ 1999/07.08.2023 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6ΧΦ4469Β7Λ-ΡΩ9 Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP 35509
Πληρ.: κα Σ. Κουτσαφτή, Τηλ.: 2251036323, email: Secr@sa.aegean.gr 

 Ανακοίνωση προκήρυξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/34 .
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 11.10.2023.

Ο Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου