Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας

Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Mελετών Oικογένειας και Συγγένειας

BIO-AGE – The biosocial experience of aging during the COVID-19 pandemic

Ιστοσελίδα Προγράμματος https://bio-age.weebly.com/

Επιστημονική υπεύθυνη: Αίγλη Χατζούλη

 

Το (In)Fercit είναι ένα τριετές ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αριστεία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η έρευνα έχει ως αντικείμενo τη λεπτομερή εθνογραφική καταγραφή των εννοιών, πρακτικών, πολιτικών και τεχνολογιών της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, τη σύνδεσή τους με νομικά θέματα και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αφορούν στην (υπο)γονιμότητα και την αναπαραγωγή, και τη σύγκριση με αντίστοιχες έρευνες που γίνονται σε γειτονικές (Ευρωπαϊκές και μη Ευρωπαϊκές) χώρες -συγκεκριμένα την Ισπανία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Τουρκία, τη Κύπρο και το Λίβανο.

Ακρωνύμιο: (In)FERCIT
Τίτλος: «(Υπο)γόνιμοι πολίτες: Αντιλήψεις, πρακτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική προσέγγιση.»

Διάρκεια: 26/9/2012 – 25/9/2015
Επιστημονική Υπεύθυνη: Βενετία Καντσά

Φορέας: Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματικές περιοχές: Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, γονιμότητα, συγγένεια, οικογένεια, νομικό πλαίσιο, θρησκεία, τεχνολογία

Κωδικός προγράμματος: 576
Χρηματοδότηση: 395.000 ευρώ

Ιστοσελίδα Προγράμματος http://www.in-fercit.gr/


1/9/2006 – 31/01/2011 «Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και γονεϊκότητα στην Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του φύλου, της συγγένειας και της βιοεξουσίας»,