Σεμινάρια Εργαστηρίου Ιστορίας

Σεμινάρια Εργαστηρίου Ιστορίας

Μνήμη – Χώρος – Υλικότητα

Κύκλος σεμιναρίων, εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

Μορφές αστικής κοινωνικότητας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα

Κύκλος μεταπτυχιακών διαλέξεων, ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι διαλέξεις οργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος Θαλής «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ου αιώνα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)-Ερευνητικό Χρηματοδουτούμενο έργο Θαλής-Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Μεταμορφώσεις της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης