Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023
(Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως και 06.01.2023).

Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου :

Από 16.01.2023 έως και 10.02.2023
(Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον κρίνεται σκόπιμο)
Ως ημερομηνία ανακήρυξης πτυχιούχου/διπλωματούχου για την περίοδο ορίζεται η 10η Φεβρουαρίου 2023.
Καταχώρηση βαθμολογίας από διδάσκοντες/ουσες έως και 20.02.2023