Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΦΕΚ ίδρυσης: 1387/Β΄/06.07.2015), ΦΕΚ επανίδρυσης: 2822/Β΄/16.07.2018, ΦΕΚ τροποποίησης επανίδρυσης: 4484/Β΄/12.07.2023)

Περισσότερα »

ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

To Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία». Tο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει από το 2013, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ /Τεύχος Β’ 2885/19.07.2018)

Περισσότερα »

ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

ΤΟ Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», σύμφωνα με την ΥΑ 113891/Β7 (ΦΕΚ 2061/29.7.2014).
ΦΕΚ επανίδρυσης: (18387/Τεύχος Β’ 1679/15.05.2018)

ΦΕΚ τροποποίησης επανίδρυσης: (4485/Β/12.7.2023)

Περισσότερα »