Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23), Τμήμα ΚΑΙ – Παν. Αιγαίου

Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων (εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23), Τμήμα ΚΑΙ – Παν. Αιγαίου

ΑΔΑ: 6ΚΛΠ469Β7Λ-ΔΧΨ

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 7/27.01.2023 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 202223, (με την επιφύλαξη της κατανομής από τη Σύγκλητο θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων) στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, κατόπιν της υπ’ αριθ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για το παρακάτω διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανθρωπολογία» :

1.Οικονομική Ανθρωπολογία
2.Ειδικά Ζητήματα του Οικονομικού

Οι επιλεγέντες, επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για ένα εξάμηνο, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών. Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα των εργασιών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

4. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α ́, της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α ́/26032014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Οι πολίτες των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Για τους υποψηφίους που θα επιλεγούν, οι Γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων θα πραγματοποιήσουν αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 28 του ν. 4305/2014, εντός τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν υποβάλλουν την Αίτηση υποψηφιότητας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2, 3, 4 & 5 της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σχετικά, να αποσταλούν μέσα σε φάκελο μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλο αποθηκευτικό μέσο), προς την διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος. Η συμπληρωμένη Αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί μέσω email υπογεγραμμένη (είτε με ψηφιακή υπογραφή είτε «σκαναρισμένη» μετά την εκτύπωση και την υπογραφή της). Στον ταχυδρομικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022)».

Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τους υποψηφίους (μετά την υποβολή της Αίτησης υποψηφιότητας και των λοιπών δικαιολογητικών, όπως καταγράφεται ανωτέρω), γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, θα υποβληθεί νέα αίτηση, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ». Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά θα υποβληθούν με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία. Στον ταχυδρομικό φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (άρθρο 173 του Ν.4957/2022)». Σε κάθε περίπτωση αποστολής μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier), το εμπρόθεσμο της αποστολής των δικαιολογητικών κρίνεται είτε από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής ΕΛ.ΤΑ. (ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην Αίτηση υποψηφιότητας – αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα – του υποψηφίου) είτε από την ημερομηνία που φέρει το αποδεικτικό αποστολής (voucher) της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (το οποίο μετά την αποσφράγιση του φακέλου, επισυνάπτεται στην αίτηση υποψηφιότητας (αρχική ή συμπληρωματική αντίστοιχα – του υποψηφίου) . Ο υποψήφιος καλείται να διατηρεί το αποδεικτικό κατάθεσης που έχει παραλάβει είτε από το υποκατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. είτε από το υποκατάστημα της εταιρείας courier, το οποίο οφείλει να προσκομίσει, στην περίπτωση που ζητηθεί.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.

Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:

Οι υποψήφιοι, που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες, όπως καταγράφονται στην ως άνω παράγραφο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ», μέχρι και τις 6.02.2023 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
Κτίριο ΔιοίκησηςΛόφος Πανεπιστημίου

81100 Μυτιλήνη

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secr-sa@aegean.gr

Τηλ. Επικοινωνίας: 22510-36323

Η Πρόεδρος
Καντσά Βενετία
Καθηγήτρια