Ι-208 Προφορική Ιστορία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα κεντρικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της προφορικής ιστορίας: Αποτελεί η προφορική ιστορία ένα διαφορετικό είδος ιστορίας και σε τι συνίσταται η διαφορά της; Τι είδους τεκμήρια είναι οι προφορικές μαρτυρίες; Για ποιο λόγο αποτελούν πρόκληση για τον ιστορικό του πρόσφατου παρελθόντος; Ποιες πλευρές της ανθρώπινης ιστορίας φωτίζουν οι προφορικές μαρτυρίες; Πώς προέκυψε και από ποιες ανάγκες η συγκρότηση της προφορικής ιστορίας σε ξεχωριστό γνωστικό πεδίο; Το μάθημα αποτελεί συνδυασμό εφαρμογής της προφορικής ιστορίας σε διαφορετικά ιστορικά πεδία μέσα από εμβληματικά και παραδειγματικά κείμενα προφορικής ιστορίας και ταυτόχρονα εισάγει τους φοιτητές/-τριες στην πρακτική της προφορικής ιστορίας, στον σχεδιασμό συνεντεύξεων και στην ερμηνείας τους και καταλήγει στην εκμάθηση σχεδιασμού ενός προγράμματος προφορικής ιστορίας.

Τα θέματα στα οποία εστιάζει αφορούν: τη σχέση μνήμης και ιστορίας, τη μνήμη ως πηγή της ταυτότητας (ταξικής, έμφυλης, φυλετικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής κλπ.), τη διαδικασία διαμόρφωσης της υποκειμενικότητας (ατομικής και συλλογικής), τη σχέση μεταξύ ερευνήτριας/τή και πληροφορήτριας/τή, ζητήματα δεοντολογίας της προφορικής συνέντευξης και χρήσης της προφορικής μαρτυρίας, τις πολιτικές της συγκρότησης της αφήγησης (μνήμη, απόκρυψη, σιωπή, τραύμα).

Η προφορική ιστορία αποτελεί ένα ιστοριογραφικό πεδίο που στηρίζεται στην ανάλυση προφορικών μαρτυριών, οι οποίες είναι προϊόντα συνέντευξης. Οι μαρτυρίες διαμεσολαβούνται από τη μνήμη, καθώς το υποκείμενο μιλάει για τις εμπειρίες του στο παρελθόν. Στόχος της προφορικής ιστορίας είναι να κατανοήσει το υποκείμενο στο παρελθόν και να φωτίσει τη διαδικασία διαμόρφωσής του μέσα από την σχέση του με άλλα υποκείμενα αλλά και μέσα από την σχέση του με τις κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές διαδικασίες στις οποίες ήταν τοποθετημένο.

 1. Εισαγωγή
  Τι είναι η προφορική ιστορία.
  Η προφορική μαρτυρία ως εργαλείο τεκμηρίωσης.
  Η προφορική μαρτυρία ως πηγή γνώσης για το παρελθόν.
  Σχέση μνήμης και ιστορίας
 2. Η χρήση της προφορικής μαρτυρίας ως πηγής για το παρελθόν.
 3. Ο κοινωνικός σκοπός της προφορικής ιστορίας
 4. Η προφορική μαρτυρία ως διακριτό ιστορικό πεδίο και τεκμήριο. Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα προφορικής ιστορίας
 5. Η συνέντευξη: η σχέση πληροφορητή/τριας και ερευνητή/τριας
 6. Συγκρότηση πολιτισμικών ταυτοτήτων στο πεδίο της ιστορίας της εργασίας
 7. Η διάκριση της προφορικής ιστορίας από άλλη είδη λόγου για τον εαυτό και από την προφορική παράδοση
 8. 8. Μνήμη, ιστορία, μαρτυρία
 9. Υποκειμενικότητα: ο όρος, η σημασία του και οι περιοχές στις οποίες η υποκειμενικότητα δίνει νόημα στο παρελθόν
 10. Εργατική διαμαρτυρία: μαρτυρία και υποκειμενικότητα στην ιστορία της μετανάστευσης
 11. Η σημασία των συναισθημάτων για τη συγκρότηση της υποκειμενικότητας.
 12. Η ερμηνεία των προφορικών τεκμηρίων: η συγγραφή της ιστορικής μελέτης που βασίζεται στις προφορικές μαρτυρίες
 13. Μετά τη συνέντευξη: Απομαγνητοφώνηση, αποδελτίωση, συλλογή και δημιουργία βάσεων δεδομένων, ζητήματα δεοντολογίας

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

I-208

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).