Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)

Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί αδρή εισαγωγή στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας κατά τον μακρύ 19ο αιώνα, περίοδο που εκκινεί, χονδρικά, με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ολοκληρώνεται με τους  βαλκανικούς πολέμους. Παρότι οι παραπάνω χρονικές συντεταγμένες συνδέονται με σημαντικά πολιτικά και στρατιωτικά ορόσημα, οι εβδομαδιαίες διαλέξεις θα ακολουθήσουν μια πολυθεματική λογική. Θα εξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τις πολιτειακές αλλαγές, τη σταδιακή ενδυνάμωση των αστικών φιλελεύθερων κοινοβουλευτικών θεσμών, τους πολιτικούς και κομματικούς μετασχηματισμούς, τις μεταμορφώσεις της εθνικής ιδεολογίας και του αλυτρωτισμού και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη. Θα παρακολουθήσουμε τις δημογραφικές αλλαγές στο ελληνικό κράτος, τους μετασχηματισμούς της αγροτικής υπαίθρου και των πόλεων, την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, τη μετάβαση από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση. Θα μιλήσουμε, ακόμη, για τους ανθρώπους: τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο τους, την οικογενειακή ζωή και το καθημερινό, την εκπαίδευση και την εργασία, πραγματικότητες που διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την κοινωνική τάξη, το φύλο, τον τόπο κατοικίας και την ηλικία. Τέλος, θα εξετάσουμε το εργατικό κίνημα και το γυναικείο ζήτημα, όσο και φαινόμενα όπως η φτώχεια και η αστική φιλανθρωπία, με άλλα λόγια, μερικά από τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που προκάλεσαν συστηματικές κρατικές και ιδιωτικές  παρεμβάσεις, εντάσεις και ανακατατάξεις στον ελληνικό 19ο αιώνα.

Θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στην ιστορία του ελληνικού 19ου αιώνα. Αποσαφηνίζοντας τους όρους και τα όρια του αντικειμένου.
 2. Κράτος, πολιτική και ιδεολογία, 1832-1864.
 3. Κράτος, πολιτική και ιδεολογία, 1864-1910.
 4. Η γη, η αγροτική οικονομία και οι αγρότες.
 5. Εμπόριο, ναυτιλία και βιομηχανία.
 6. Μισθωτή εργασία και εργάτες.
 7. Οι πόλεις, εστίες αλλαγών.
 8. Η καθημερινή ζωή.
 9. Τα κοινωνικά ζητήματα του 19ου αιώνα.
 10. Γλώσσα και εκπαίδευση.
 11. O «μακρύς 19ος αιώνας» από τη σκοπιά της δημογραφικής ιστορίας.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-221

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).