ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2017 με θέμα “Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης”

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Επιστημονικό Εργαστήριο 2017 με θέμα “Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ποια είναι η σχέση ουτοπίας, δυστοπίας και ιστορίας; Είναι άραγε η ουτοπία συνυφασμένη με την ιστορία, ως συνθήκη δυνατότητάς της, που πηγάζει από την αίσθηση ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς; Ή, αντίθετα, συνδέεται η ουτοπία με την αξίωση να ελεγχθεί το μέλλον και να κατακτηθεί μια κατάσταση τελειότητας, και άρα σηματοδοτεί με μια έννοια το τέλος της ιστορίας; Αποτελούν η ουτοπία και η δυστοπία τρόπους θεματο-ποίησης μιας συνθήκης κρίσης και απάντησης σε αυτήν; Τι θα μπορούσε να σημαίνει για την τωρινή κρίση η απουσία ή η παρουσία ουτοπιών ή δυστοπιών;

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

15/6/2017
16/6/2017
7:30 μμ