ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2018 με θέμα «Οικονομικές κρίσεις και κρίσιμες αποφάσεις: Στιγμές της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομικής ιστορίας»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Επιστημονικό Εργαστήριο 2018 με θέμα «Οικονομικές κρίσεις και κρίσιμες αποφάσεις: Στιγμές της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομικής ιστορίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ελληνική οικονομία γνώρισε μετά τον εμφύλιο πόλεμο κρίσεις που την έφεραν σε οριακή κατάσταση και, σε κάποιες περιπτώσεις, άλλαξαν βασικούς θεσμούς που ρύθμιζαν την δράση των οικονομικών υποκειμένων.
Αποφασιστικό ρόλο ως προς την έκβαση των κρίσεων έπαιξαν κάποιες πολιτικές αποφάσεις με έντονα οικονομικό περιεχόμενο, όπως η υποτίμηση του 1953, η προσχώρηση στην ΕΟΚ το 1981, η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 και των Μνημονίων μετά το 2009. Η αναζήτηση των αιτίων και των αφορμών που οδήγησαν σε κάποιες από αυτές τις κρίσιμες αποφάσεις μπορεί να γίνει αφορμή γενικότερου αναστοχασμού σχετικά με την φύση του συσχετισμού των δυνάμεων που άλλοτε οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή και άλλοτε την αποτρέπουν.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

21/6/2018
22/6/2018
8:00 μμ