Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου

Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μετά από μερικές αρχικές διαλέξεις για τα σύνορα, τους λαούς, τις γλώσσες και την πολιτική ιστορία του Βυζαντίου, εξετάζονται οι αντιλήψεις των Βυζαντινών για τον αυτοκράτορα και το κράτος τους, η οργάνωση της διοίκησης και του στρατού. Στη συνέχεια αναδεικνύονται κάποια βασικά χαρακτηριστικά της βυζαντινής κοινωνίας και κουλτούρας, όπως η οργάνωση της παραγωγής, η ζωή στις πόλεις και στην ύπαιθρο, οι πολιτισμικές επαφές με τη μεσαιωνική Δύση και τον ισλαμικό κόσμο, η σύνθεση και οι πολιτικές στρατηγικές των ελίτ. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τρία ειδικά ζητήματα της Βυζαντινής Ιστορίας, όπου αναλύονται η περίοδος της Εικονομαχίας, οι κανονιστικοί λόγοι και οι πολιτικές περί «ορθοδοξίας» και «ετεροδοξίας» και οι αντιλήψεις για το χρόνο και την ιστορία.

Θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή
 2. Η αυτοκρατορική ιδεολογία και η νομιμοποίηση της αυτοκρατορικής εξουσίας.
 3. Σύντομη πολιτική ιστορία, 4ος – 6ος αι. Κράτος, κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, οργάνωση του στρατού.
 4. Η πρωτοβυζαντινή αστική ζωή.
 5. Η πρωτοβυζαντινή αγροτική κοινωνία.
 6. Σύντομη πολιτική ιστορία, 7ος – 11ος αι. Κράτος, κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, οργάνωση του στρατού.
 7. Οι πόλεις-κάστρα της μεσοβυζαντινής περιόδου.
 8. Η μεσοβυζαντινή αγροτική κοινωνία.
 9. Σύντομη πολιτική ιστορία, 12ος – 15ος αι. Κράτος, κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, οργάνωση του στρατού.
 10. Οι υστεροβυζαντινές πόλεις.
 11. Η υστεροβυζαντινή αγροτική κοινωνία.
 12. Ορθοδοξία και ετεροδοξία.
 13. Η εικονομαχία.
 14. Βυζαντινές αντιλήψεις για το χρόνο και την ιστορία.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-214

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).