Σμαρνάκης Ιωάννης

Μόνιμος Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου»

ΦΕΚ Διορισμού: 1916/18.10.2019 τ. Γ΄.

Μονογραφία

2017: Βυζαντινή Αναγέννηση και Ουτοπία: Ο Πλήθων και το δεσποτάτο του Μοριά, Αθήνα: Ευρασία, σσ. 202.


Άρθρα

2020: «Ο Νίκος Σβορώνος και η Κοινωνική Ιστορία του Βυζαντίου», στα Πρακτικά του συνεδρίου, Η συνεισφορά των Λευκαδιτών ιστορικών Νίκου Σβορώνου και Σπύρου ΑσδραχάΙόνιο ΠανεπιστήμιοΛευκάδα 19-20/4/2019Νέα Εστία (υπό έκδοση).

2020: «Οι εξεγέρσεις των Ζηλωτών και των Ciompi: Πολιτική βία, τελετουργίες και μετασχηματισμοί του αστικού χώρου», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, Ευρωπαϊκές πόλεις σε κρίση: από τον 12ο αι. μέχρι σήμερα, Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα 2- 3/2/2017, Αθήνα: Ηρόδοτος (σε συνεργασία με την Ελένη Τούντα, υπό έκδοση).

2018: “Thessaloniki during the Zealots’ Revolt (1342-1350): Power, Political Violence and the Transformation of the Urban Space”, Scandinavian Journal of Byzantine and Modern Greek Studies 4 (2018), σ. 119-147. https://journals.lub.lu.se/sjbmgs/article/view/19702

2015: “Rethinking Roman Identity after the Fall (1453): Perceptions of ‘Romanitas’ by Doukas and Sphrantzes”, Byzantina Symmeikta 25, σ. 211-234.
http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/3860/9040

2007: “A Contribution to the Archaeology of Modern Utopian Thought: History and Utopia in Plethon’s Oeuvre”, Historein 7, σ. 103-113. http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein/article/view/2143/1983

2005: «Αρχαία ιστορία και ερμηνευτικές στρατηγικές στον Πλήθωνα», στο Τόνια Κιουσοπούλου, επιμ., Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου «1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους», Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, σ. 173-181.

2000: «Διαδίκτυο και κειμενικές αναπαραστάσεις εικονικών πόλεων: Το παράδειγμα των Multi User Domains (M.U.D`s)», Πρακτικά του  Β` Διεθνούς συνεδρίου  «Η πόλη στους νεότερους χρόνους. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (19ος– 20ος αι.)», Αθήνα: ΕΜΝΕ Μνήμων, σ. 285-295 (σε συνεργασία με τον Άγγελο Βλάχο).

1998: «Κοινωνικές ιεραρχίες στα κείμενα του Πλήθωνα και τα πρότυπά τους», Σύμμεικτα 12, σ. 215-236.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

I-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.) (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-286 Ουτοπίες και Δυστοπίες στο Βυζαντινό κόσμο (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Γιάννης Σμαρνάκης