Σμαρνάκης Ιωάννης

Μόνιμος Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία του Βυζαντίου»

ΦΕΚ Διορισμού: 1916/18.10.2019 τ. Γ΄.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-214 Εισαγωγή στην Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του Βυζαντίου
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

I-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.) (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-286 Ουτοπίες και Δυστοπίες στο Βυζαντινό κόσμο (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-030 Ιστοριογραφία του Βυζαντίου
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204
Ιωάννης Σμαρνάκης