Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)

Ι-226 Οι Βυζαντινές Πόλεις (4ος-15ος αι.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θέμα του μαθήματος είναι η ζωή στις Βυζαντινές πόλεις από τον 4ο έως και το 15ο αιώνα. Η δομή του μαθήματος ακολουθεί μια χρονολογική διάρθρωση, καθώς αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά της αστικής ζωής στην Κωνσταντινούπολη και στην επαρχία, κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων της Βυζαντινής ιστορίας. Ειδικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι οι σχέσεις των πόλεων με την αυτοκρατορική εξουσία και την Εκκλησία, η οργάνωση του αστικού χώρου, η αλληλεπίδραση με την ύπαιθρο, οι οικονομικές δραστηριότητες, η κοινωνική διαστρωμάτωση και οι πολιτικές στρατηγικές διάφορων κοινωνικών ομάδων, η σύγκριση με την ανάπτυξη των πόλεων στη μεσαιωνική δυτική Ευρώπη μετά τον 11ο αιώνα.

Θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή.
  2. Ο αστικός χώρος στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο.
  3. Παραδείγματα πρωτοβυζαντινών πόλεων.
  4. Η παρακμή της πρωτοβυζαντινής αστικής ζωής και η μετάβαση στις πόλεις – κάστρα.
  5. Ο αστικός χώρος (7ος -12ος αι.)
  6. Παραδείγματα μεσοβυζαντινών πόλεων.
  7. Σύγκριση με τις μεσαιωνικές πόλεις της δυτικής Ευρώπης.
  8. Πολιτικοί και οικονομικοί μετασχηματισμοί μετά το 1204.
  9. Ο αστικός χώρος στην ύστερη περίοδο.
  10. Αστικές εξεγέρσεις.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-226

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).