ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων

ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό, εξετάζονται συστηματικά ορισμένες από τις βασικότερες ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές θεωρήσεις της θρησκείας (Durkheim, Weber, Geertz), καθώς και θεματικές που αφορούν τις σχέσεις θρησκείας, μαγείας, επιστήμης και ορθολογισμού. Παρουσιάζονται επίσης βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της τελετουργίας και του συμβολισμού, του ιερού, του βέβηλου και της μιαρότητας. Μέσα από μια μεγάλη σειρά εθνογραφικών παραδειγμάτων από διαφορετικού τύπου κοινωνίες, το ενδιαφέρον εστιάζει στο ζήτημα των σχέσεων της θρησκείας με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά της συμφραζόμενα, καθώς και ειδικότερα ζητήματα, όπως η θρησκευτική ετεροδοξία, η σχέση μουσικής και θρησκείας, η πνευματοληψία και ο σαμανισμός.

Στόχοι: Η συστηματική ενασχόληση με μια θεμελιώδη θεματική της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Ο συσχετισμός των βασικών ζητημάτων που τίθενται στην ανθρωπολογία της θρησκείας με την ιστορία και τη θεωρία της κοινωνικής ανθρωπολογίας.

Θεματικές ενότητες

  1. Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της θρησκείας: βασικές έννοιες
  2. Durkheim: H γαλλική κοινωνιολογική σχολή
  3. Μαγεία: Η σχέση μαγείας και θρησκείας
  4. Weber: Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού
  5. Geertz: Συμβολική ανθρωπολογίας της θρησκείας
  6. Τελετουργία, τελετουργίες διάβασης και μεθοριακότητα
  7. Συμβολισμός: η ερμηνεία των συμβόλων
  8. Ταξινόμηση, μιαρότητα και ταμπού
  9. Θρησκεία και ρατσισμός
  10. Θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές στην Ελλάδα

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-130

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).