ΚΑ-143 Υλικός πολιτισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα στοχεύει καταρχάς στην κατανόηση και κριτική προσέγγιση βασικών εννοιολογικών εργαλείων για τη μελέτη του υλικού κόσμου (ενίοτε ιδεολογικά βεβαρυμμένων), όπως οι έννοιες «ύλη», «υλικότητα», «εξαντικειμενισμός», «παραγωγή και κατανάλωση», «βιογραφία των πραγμάτων», «δραστική ικανότητα» κοκ.
Στη συνέχεια αναπτύσσονται μια σειρά από θεωρίες που συμβάλλουν στην κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τα αντικείμενα όπως η σημειωτική και ο δομισμός, ο μεταδομισμός, η θεωρία της πρακτικής, η φαινομενολογία, και άλλες.
Οι θεωρίες αυτές γίνονται κατανοητές μέσα από την εξέταση επιμέρους πεδίων υλικού πολιτισμού, όπως: πολιτικές αφήγησης και αναπαράστασης στο πλαίσιο των μουσείων, η ενοχοποίηση και απενοχοποίηση της ύλης στο πλαίσιο της κατανάλωσης, σώμα και εξουσία στο πλαίσιο της ένδυσης, και άλλα πεδία (όπως τροφή, παιχνίδι και τεχνολογία-εξαρτάται από τη χρονιά).

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-143

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ με προσωπική συνεργασία (TUTORIALS) και γραπτές εξετάσεις στα αγγλικά

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).