ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση

ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να ασκηθούν στην ανθρωπολογική επιτόπια έρευνα, να διερευνήσουν τις μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να προσεγγίσουμε την ανθρώπινη εμπειρία και να οργανώσουν μια ανθρωπολογική έρευνα.

Οι φοιτητές/τριες καλούνται καταρχάς να ασκηθούν σε βασικούς τρόπους παρατήρησης χωρίς/με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού (φωτογραφία, βίντεο). Εν συνεχεία διενεργούν ασκήσεις με μη δομημένες και ημι-δομημένες συνεντεύξεις, χωρίς/με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της έρευνας ώστε να δουν το πώς λειτουργεί η χρήση φωτογραφιών/βίντεο στην επιτόπια έρευνα. Τέλος γίνονται διαδικτυακές ασκήσεις και προβάλλονται θέματα που αφορούν την έρευνα στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων οι φοιτητές/τριες καλούνται να γράφουν και να παραδίδουν σημειώσεις πεδίου. Από την αρχή έως το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες καλούνται να συνδέουν την παρατήρηση και την καταγραφή δεδομένων με ερευνητικά ερωτήματα.

Ταυτοχρόνως, οι φοιτητές/τριες διερευνούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να οργανώσουν την έρευνά τους, να επιλέξουν το ερευνητικό τους πεδίο, να διαμορφώσουν ερευνητικά ερωτήματα και να επιλέξουν τις κατάλληλες μεθόδους σε σχέση με το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συζητήσεις για ζητήματα εγκυρότητας της ανθρωπολογικής μεθόδου, και ηθικής και δεοντολογίας κατά τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας.

Τελικός στόχος είναι οι φοιτητές/τριες να καταφέρουν α. να διενεργήσουν πιλοτική έρευνα πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα β. να σχεδιάσουν ένα ερευνητικό project που θα βασίζεται πάνω σε αυτή την πιλοτική έρευνα.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-058

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).