ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση και στην εφαρμογή της ανθρωπολογικής προσέγγισης. Επίσης, διερευνά τα αναλυτικά εργαλεία της μετανάστευσης σε μια ιστορική προοπτική και παρακολουθεί τις χρήσεις τους σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Τέλος, μέσα από μια ανθρωπολογική οπτική της μετακίνησης ανθρώπων εστιάζει στη συνάρθρωση του φύλου με τη την κινητικότητα των ανθρώπων. Στο μάθημα μελετάται η σύνδεση φύλου και κατασκευής του έθνους κράτους, φύλου και κατασκευής της ιδιότητας του πολίτη μέσα από διαφορετικά εθνογραφικά παραδείγματα. Μελετάται το πώς ο χρόνος και ο χώρος συγκροτούν διεθνικές και δι-εθνοτικές κατασκευές που οργανώνουν και οργανώνονται μέσα από τη συνάρθρωσή τους με το φύλο σε συνθήκες κινητικότητας.  Ακολούθως παρακολουθεί το φύλο σε σχέση με το λόγο και τη σιωπή, την ορατότητα και την αορατότητα σε μεταναστευτικούς, εκτοπισμένους και προσφυγικούς πληθυσμούς, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε ζητήματα βίας και τραύματος κατά τη μετακίνηση ανθρώπων.

Οι εθνογραφικές περιοχές που καλύπτει το συγκεκριμένο μάθημα είναι: Νότια και Βόρεια Ευρώπη, Βαλκάνια, ΝΑ Ασία, Ανατολική και Κεντρική Ασία, Αφρική, ΗΠΑ. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται: να γράφουν κείμενα-σχόλια πάνω σε εθνογραφικές μελέτες και πρωτογενές υλικό, να κάνουν επιτόπιες έρευνες.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι πέρα από την εξοικείωση με ζητήματα που απασχολούν τη μετανάστευση:  α. η απόκτηση ανθρωπολογικών γνώσεων μέσα από τη μελέτη εθνογραφιών β. η συστηματική άσκηση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα επιτόπιας/διαδικτυακής έρευνας και συμμετοχικής παρατήρησης και, κυρίως, γ. η συνάρθρωση πρωτογενούς υλικού και δετερογενούς υλικού κατά τη συγγραφή κειμένων για το φύλο και τη μετακίνηση.

Θεματικές ενότητες:

 1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΔΙΑΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 2. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΕΣ
 3. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΟΤΗΤΕΣ
 4. ΕΘΝΟΣ, ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 5. ΕΘΝΟΣ, ΕΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ
 7. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
 8. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ
 9. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
 10. ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
 11. ΦΥΛΟ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ-5

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (αγγλικά για τους φοιτητές Erasmus)

Διδάσκων/ουσα:

Τοπάλη Πηνελόπη

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι