Β' εξάμηνο

ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υπόβαθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Κανάκης Κώστας

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Χατζούλη Αίγλη

ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υπόβαθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βασιλειάδου Δήμητρα

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού Υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Γιάννης Σμαρνάκης

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βασίλης Αναστασιάδης & Κώστας Κανάκης

ΦΠΚ-8 Φύλο και Yλικός πολιτισμός

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Πετρίδου Έλια

ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Καντσά Βενετία

ΚΙΑ-3 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Παραδέλλης Θεόδωρος

ΙΑΛ-6 Εκπόνηση ιστορικής έρευνας και παρουσίασή της σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο (workshop)

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
Διδάσκων/ουσα:
Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια