Β' εξάμηνο

ΙΑΛ-8 Κρίσεις, συνέχειες και ασυνέχειες στην Υποσαχάρια Αφρική

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υπόβαθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Τσεκένης Αιμίλιος

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ιωάννης Σμαρνάκης

ΦΠΚ-6 Οικονομική ανισότητα, φύλο και αναπτυσσόμενος κόσμος

Τύπος μαθήματος:
Ειδίκευσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Μπέλλας Χριστόδουλος

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ιωάννης Γιαννιτσιώτης

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Ποθητή Χαντζαρούλα

ΚΙΑ-7 Ανθρωπολογία της συγγένειας και του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βενετία Καντσά

ΚΙΑ-4 Ζητήματα πολιτικής και οικονομικής Ανθρωπολογίας

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό, γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Βασιλική Γαλάνη-Μουτάφη

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Κώστας Γιαννακόπουλος