ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις

ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αναφέρεται σε μεθοδολογικές έννοιες και εργαλεία της ανθρωπολογίας. Στις ενότητες του μαθήματος συζητιούνται ευρύτερα μεθοδολογικά θέματα που αφορούν τη συλλογή και την ανάλυση ερευνητικών δεδομένων μέσω των μεθόδων της συμμετοχικής παρατήρησης, της συνέντευξης και της προσέγγισης των αρχειακών πηγών, ενώ παράλληλα διδάσκοντες και διδάσκουσες του Τμήματος και άλλων Τμημάτων αναφέρονται σε ειδικότερα μεθοδολογικά ζητήματα με αναφορά στις δικές τους έρευνες.

Η δομή του μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από δώδεκα διαλέξεις χωρισμένες σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα που αποτελείται από τέσσερεις διαλέξεις κοινές για την ανθρωπολογική και ιστορική κατεύθυνση αφορά γενικότερα θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας στα πεδία της ανθρωπολογίας και της ιστορίας. Στη δεύτερη ενότητα που αποτελείται από έξι διαλέξεις οι οποίες διδάσκονται από ισάριθμους διδάσκοντες οι φοιτήτριες και φοιτητές της ανθρωπολογικής κατεύθυνσης έρχονται σε επαφή, συζητούν και αναλύουν συγκεκριμένα ανθρωπολογικά παραδείγματα έρευνας ενώ στη τρίτη ενότητα καλούνται οι ίδιες και οι ίδιοι να εκπονήσουν μια σύντομη ερευνητική πρόταση.

Θεματικές ενότητες

1.       Εισαγωγή: Παρουσίαση του μαθήματος.

2.       Εθνογραφία: Από την κληρονομιά του Malinowski στην εθνογραφία των πολλαπλών ειδών (Διδ. Βενετία Καντσά).

3.       Η έννοια της μαρτυρίας και η μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας (Διδ. Ποθητή Χαντζαρούλα).

4.       Κρίση της αναπαράστασης και πολυμεσική εθνογραφία (Διδ. Πάνος Πανόπουλος).

5.       Η ιστορική ερμηνεία και η ιστορικότητά της (Διδ. Χάρης Εξερτζόγλου).

6.       Ανθρωπολογία και τέχνη (Διδ. Πάνος Πανόπουλος).

7.       Το φύλο ως αναλυτική προσέγγιση στην ανθρωπολογία (Διδ. Βενετία Καντσά).

8.       Ανθρωπολογική έρευνα σε ευάλωτους πληθυσμούς (Διδ. Ευθύμιος Παπαταξιάρχης).

9.       Η ανθρωπολογική έρευνα στους χώρους της υγείας (Διδ. Αίγλη Χατζούλη).

10.   Σιωπή, Λόγος, Επιτέλεση: Μέθοδοι και έννοιες για τη μελέτη της μνήμης του υπερατλαντικού δουλεμπορίου, της καταναγκαστικής εργασίας και άλλων τραυματικών εμπειριών στην Υποσαχάρια Αφρική (Διδ. Αιμίλιος Τσεκένης)..

11.   Εθνογραφικές προσεγγίσεις της σεξουαλικότητας (Διδ. Βενετία Καντσά – Άσπα Χαλκίδου)

12.   Προετοιμάζοντας την έρευνα πεδίου Ι.

13.    Προετοιμάζοντας την έρευνα πεδίου ΙΙ.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-A-4

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)