ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ιστορικές προσεγγίσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αφορά την παρουσίαση και διερεύνηση μεθοδολογικών και θεωρητικών ζητημάτων που άπτονται της ιστορικής έρευνας. Συγκεκριμένα, διερευνά ζητήματα σχετικά με την διαμόρφωση της ιστορίας ως επιστήμης και την σύγχρονη διαδρομή της, τις αλλαγές σχετικά με τα ειδικά θέματα που αφορούν την έννοια της «ιστορικής πηγής»,  την κλίμακα της έρευνας, τη χρήση ποσοτικών δεδομένων, την κρίση των κυρίαρχων παραδειγμάτων και την ανάδειξη νέων πεδίων ιστορικών ερευνών. Τα ζητήματα αυτά εξειδικεύονται περαιτέρω από διδάσκοντες/ουσες του Τμήματος αλλά και ιστορικών Τμημάτων άλλων ΑΕΙ  με στοχευμένες παρουσιάσεις.

Η δομή του μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από δώδεκα διαλέξεις χωρισμένες σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα που αποτελείται από τέσσερεις διαλέξεις κοινές για την ανθρωπολογική και ιστορική κατεύθυνση αφορά γενικότερα θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας στα πεδία της ανθρωπολογίας και της ιστορίας. Στη δεύτερη ενότητα που αποτελείται από έξι διαλέξεις οι οποίες διδάσκονται από ισάριθμους διδάσκοντες οι φοιτήτριες και φοιτητές της ιστορικής κατεύθυνσης έρχονται σε επαφή, συζητούν και αναλύουν συγκεκριμένα ανθρωπολογικά παραδείγματα έρευνας ενώ στη τρίτη ενότητα καλούνται οι ίδιες και οι ίδιοι να εκπονήσουν μια σύντομη ερευνητική πρόταση.

Θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή: Παρουσίαση του μαθήματος
 2. Εθνογραφία: Από την κληρονομιά του Malinowski στην εθνογραφία των πολλαπλών ειδών (Διδ. Βενετία Καντσά)
 3. Η ιστορία της ιστορίας «ως επιστήμης» (Διδ. Χάρης Εξερτζόγλου)
 4. Κρίση της αναπαράστασης και πολυμεσική εθνογραφία (Διδ. Πάνος Πανόπουλος)
 5. Η κρίση της ιστορικής αναπαράστασης και η ιστορική έρευνα (Διδ. Χάρης Εξερτζόγλου).
 6. Ο ιστορικός ως σχεδιαστής (Διδ. Ιουλία Πεντάζου).
 7. Οπτικός πολιτισμός και Δημόσια Ιστορία (Διδ. Χάρης Εξερτζόγλου))
 8. Ψηφιακό τραύμα και προφορική ιστορία (Διδ. Ποθητή Χατζαρούλα)
 9. Πέρα από την «Εθνική Συμφιλίωση»: οι πολιτικές μνήμης του ΚΚΕ στο Γράμμο και το Βίτσι (Διδ. Γιάννης Γιαννιτσιώτης).
 10. Πηγές «από τα πάνω», πηγές «από τα κάτω»: δικαστικά αρχεία και ιδιωτική αλληλογραφία (Διδ. Δήμητρα Βασιλειάδου).
 11. Αρχεία της καταστολής και «αρχεία» του εθνογραφικού λόγου, 16ος-180ς αιώ. Οπτικές της πολιτισμικής ιστορίας (Διδ. Γιώργος Πλακωτός).
 12. Προετοιμάζοντας την έρευνα πεδίου Ι.

13. Προετοιμάζοντας την έρευνα πεδίου ΙΙ.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-I-4

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Εξερτζόγλου Χαρίλαος

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)