Γ΄ Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

Γ΄ Εξάμηνο: Ιστορική κατεύθυνση

ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα

Τύπος μαθήματος:
Eιδικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Εξερτζόγλου Χαρίλαος & Χαντζαρούλα Ποθητή & Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης

ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό κατεύθυνσης
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Παναγιώτης Πανόπουλος

ΚΙΑ-I-5 Οθωμανική Αυτοκρατορία: Μεταρρύθμιση, Πόλεμος 19ος-20ος αι.

Τύπος μαθήματος:
Υποχρεωτικό, γενικού υποβάθρου
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):
10
Αριθμός διδακτικών μονάδων:
3
Διδάσκων/ουσα:
Χαρίλαος Εξερτζόγλου